Specialiojo pedagogo

Specialioji pedagogė Vaida Tereikienė

319 kab.(III aukštas) el. paštas vaidater@gmail.com

Darbo laikas:

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

-

8.00 - 14.00

8.00 – 14.25

8.00 – 14.00

-

Konsultacijos tėvams: Antradienį 12.00 – 14.00 val.

                                         Trečiadienį 13.40 – 14.25 val.

                                          Ketvirtadienį 13.00 – 14.00 val.

 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

TIKSLAS:

Didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą.

 

UŽDAVINIAI:

                      •Nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti.

                      •Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

                      •Sudaryti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.

 

FUNKCIJOS:

1. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, – mokinio namuose.

2. Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.

3. Rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas, rengia savo veiklos ataskaitą.

4. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

5. Pataria mokytojams kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, modifikuoti ir adaptuoti bendrąsias programas.

6. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.

7. Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį.

8. Dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje.

9. Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.

10. Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

11. Kasmet rengia sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą suderina su pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos direktoriui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos specialiojo ugdymo komisijai.

12. Vykdo kitus mokyklos direktoriaus pavedimus, susijusius su specialiojo pedagogo pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus, kuriuos įsakymu nustato mokyklos direktorius, suderinęs su mokytojų taryba ir specialiuoju pedagogu.

 

Tauragės„Aušros“pagrindinė mokykla Aerodromo g. 6, Tauragė 8 446 72706 arastine@zebra.lt

Pamokų laikas

1. 8 00   -  8 40

2. 8 50   -  9 30

3. 9 40   -  10 20

4. 10 40   -  11 20

5.  1130    - 12 10

6.  1220    - 13 00

Pamokų pakeitimai

KETVIRTADIENIS (04-24)

2p 7b lietuvių k

3p 7b biologija

4p 7b matematika 320

2p 7a biologija

3p7a matematika 210

4p, 7a istorija

2p 8a chemija

3p 8a lietuvių k

3p 10a anglų k

4p 10a geografija

5p 10a istorija

4p 6b anglų k(už 6p) kiti laisvi

4p 9kl matematika 210

3p 9kl chemija

2p 9kl istorija

3p 10b istorija

5p 10b geografija

5p 7ab kūno kult

6,7kl kūno kult E.Katausko grupėms nebus