Mėnesio veiklos planas

TVIRTINU
Direktorė
S.Bastakienė
2017 m. spalio 31 d.

VEIKLOS PLANAS
2017 m. lapkričio mėn.

Veikla Laikas ir vieta  Renginio pavadinimas  Vadovas   Vykdytojai, dalyviai
Mokytojų tarybos veikla 14 Seminarų medžiagos perteikimas:
„Vertinimas ir įsivertinimas“
„Klasės auklėtojo veikla su mokiniais ir tėvais“
„Kaip efektyviai lavinti emocinį intelektą“
„Individualios mokinių pažangos sistemos kūrimas mokykloje“
S.Bajorinienė
V.Karbauskienė
R.Poškienė
Visi pedagogai
Metodinės tarybos veikla 28 1. ST 2015-2016 m. m. ir 2016-2017 m. m. rezultatų lyginamoji analizė. Metodinių grupių narių pastebėjimai.
2. Vertinimo tvarkos aprašo pakeitimai.
3. Mokinių rezultatų stebėjimo sistemos kūrimas. Mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo formos.
R. Poškienė
Metodinių grupių pirmininkai
Metodinės grupės nariai
Integruotos pamokos 20 Integruota IT – Dailės pamoka „Vaizduojamosios dailės žanrai“ I. Ambrozienė,
V. Karbauskienė
8 klasė
21 Integruota lietuvių kalbos – IT pamoka „K. Borutos socialinio tinklo Facebook profilis“ D. Macijauskienė,
I. Amrozienė
8 klasė
2 sav. Organizuoti vokiečių kalbos besimokančių mokinių dailyraščio konkursą R. Bandzinienė 6-8 klasės
29-30 Integruota biologijos – rusų kalbos pamoka „Gydytojau, aš susirgau“ A. Vaičiūnienė,
A. Jucikienė
8 klasė  
16 Integruota lietuvių kalbos ir matematikos pamoka „Fonetika ir matematika “ S.Bajorinienė
G.Statkuvienė
6 klasė
Visą mėn Integruotas dailės, fizikos ir matematikos projektas „Statau namą“ V.Karbauskienė
G.Statkuvienė
D.Ramanauskienė
R.Poškienė
7 klasės
Visą mėn Integruotas IT ,lietuvių kalbos ir matematikos projektas „Laikraščio apipavidalinimas“ S.Bajorinienė
G.Statkuvienė
I.Ambrozienė
6 klasė
6 Integruota geografijos ir informacinių technologijų pamoka „Klimatas“ D.Jonikienė
I.Ambrozienė
8 klasė  
Per mėn Integruotas lietuvių kalbos ir informacinių technologijų projektas „Internetinės enciklopedijos puslapis apie V.Mačernį“ D.Macijauskienė
I.Ambrozienė
7 klasės
2 sav. Anglų k. – pasaulio pažinimo pamoka I.Breiterienė,
L.Putinienė
4b klasė
 8 Integruota gamtos ir žmogaus pamoka ir klasės valandėlė „ Maisto kelias“ A. Vaičiūnienė
J. Marozaitė
5 kl. išvyka į AB „Šaukštelis“
Veikla, skirta mokinių tėveliams 8 Tėvų susirinkimas – paskaita „Paauglystės sindromas. Ar viena kryptimi žiūrime?“ V.Karbauskienė 7a klasės mokinių tėvai
Mokinių tarybos veikla 13 Tolerancijos dienos organizavimas S.Bajorinienė Klasių seniūnai
Mokyklos renginiai 16 „Tolerancijos diena“ S. Bajorinienė,
R. Oželienė, mokinių taryba,
klasių vadovai
1-8 kl. mokiniai
1, 2 sav. Projektas. Plakatų kūrimas dailės pamokų metu „Motyvuojanti mokyklos aplinka“ V. Karbauskienė 5-8 kl. mokiniai
3,4 sav. Kūrybinių darbų paroda „Užaugome laisvi“ V. Karbauskienė 5-8 kl. mokiniai
3,4 sav. Kūrybinių darbų paroda „Rudens atspindžiai“ V. Karbauskienė 1-4 kl. dailės būrelio „Spalva“ mokiniai
Kalbų ir menų metodinė grupė  17 „Rusų dainos lietuviškai“ A. Jucikienė 6-8 klasės
22 „Tabako vartojimo poveikis sveikatai“ A. Jucikienė,
D. Kvietkuvienė
8 klasė
Gamtos ir socialinių mokslų metodinės grupės veikla         13 Tradicinis bėgimas, skirtas Lietuvos karių dienai paminėti. V. Šetkuvienė
E. Katauskas
5-8 klasės
14 „Stereotipai ir tolerancija: kaip veikia mūsų tarpusavio santykius?“ J. Lunskienė 6-7 klasės
21 „Gebėsiu atsispirti bendraamžių spaudimui prieš tabako, alkoholio vartojimą“ J. Lunskienė 7-8 klasės
11-30 Piešinių paroda – „Fizinio aktyvumo piramidė“ A. Vaičiūnienė 5-7 klasės
11-06 Resp. projekto „Sveikatiada“ stendas – „Mankštiada“ 3B korpuse. A. Vaičiūnienė  
11-09 Raj. viktorina „Pažink Lietuvos saugomas teritorijas“ A. Vaičiūnienė 7-8 kl mok. komanda
11-23 Raj. konferencija „Sakau taip blaiviam gyvenimui“ A. Vaičiūnienė 8 kl.mok.
22 Viktorina „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ G. Lunskis 8 klasė
2 sav. Tarptautinis IT konkursas „Bebras“ I. Ambrozienė 4-8 klasė
Pradinių klasių metodinės grupės veikla  2 sav. Mokinių pasiekimų ir diagramų pildymas ir aptarimas Pradinių klasių mokytojos 1-4 kl. mokiniai
13-19 Tarptautinė Šiaurės šalių bibliotekų savaitė Pradinių kl. mokytojos, B. Vaivadienė 1-4 kl. mokiniai
Klasių vadovų veikla          16 „Tolerancijos dienos paminėjimas“ R. Dautarienė 1 klasė
10 „Mankštos svarba augančiam organizmui“ A. Dragūnienė 2 klasė
9 „Tolerancija. Kas tai?“ R. Raudonienė 3 klasė
9 „Mankštos svarba augančiam organizmui“ E. Mikavičienė 4a klasė
10 „Mankštos svarba augančiam organizmui“ L. Putinienė 4b klasė
15 „Draugiškumas – kaip jį išsaugoti?. Patyčioms – NE“ A. Vaičiūnienė 5 klasė
10 „Gerbti save ir kitus“ J. Straukienė 6 klasė
20 „Naktis mokykloje 2“ V. Karbauskienė 7a klasė
10 „Visi skirtingi, bet lygūs“ L. Kivilienė 7b klasė
15 „Rūkymas ir jo žala žmogaus sveikatai“ D. Kvietkuvienė 8 klasė
Edukacinės grupės veikla  7
Po 7 pam.
1. Numatyti 2017 metų mokyklos biudžeto likučių panaudojimą.
2. Teikti siūlymus dėl paramos (2% gyventojų pajamų mokesčio) lėšų panaudojimo.
3. Parengti progimnazijos aplinkų kūrimo ir plėtojimo programos 2018-2020 m. projektą.
4. Paraiškos Taurages rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšoms gauti rengimas.
S. Bastakienė D. Macijauskienė,
V. Karbauskienė,
V. Tereikienė,
R. Raudonienė,
G. Lunskis
Vaiko gerovės komisijos veikla 23 Prevencinių programų sąrašas, veiksmingumas, patrauklumas. Kas tiktų mūsų mokyklai? R. Oželienė
R. Poškienė
R. Poškienė,
A. Vaičiūnienė,
V. Tereikienė,
V. Medeikienė,
R. Oželienė,
D. Macijauskienė,
Skaityklos veikla   9 Vilhelmas Haufas.„Pasaka knygos drabužiais“ su 3kl., pamoka, skirta rašytojo jubiliejui. B. Vaivadienė,
R. Raudonienė
3 klasė
13-19 Tarptautinis projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“. B. Vaivadienė ir prad. klasių mokytojos 1-4 klasės
27-30 Knygų Kalėdų 2017 renginys R. Dautarienė,
G. Ruikienė
Priešmokyklinė gr. ir 1 klasė
Ugdymo karjerai veikla 8 Pamokų vedimas „Mano karjeros planas“ S. Bajorinienė 5 klasė
Visuomenės sveikatos specialistės veikla  2 sav. Paskaita „Taisyklinga laikysena“ G. Gerulytė 5-7klasės
4 sav. Tarptautinės nerūkymo dienos paminėjimas. Stendas. G. Gerulytė  

Partneriai