Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.
Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.
Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas
Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

 1. mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
 2. infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
 3. mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
 4. konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
 5. projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Tauragės „Aušros“ progimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:

 • Pagerins mokymosi aplinkas įvairių poreikių mokiniams. Bus įrengtas sensorinis kambarys.
 • Kurs integralias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas įvairių ugdymosi poreikių mokiniams įsigyjamos sensorinio kambario priemonių komplektai.
 • Mokiniai ugdys ir gilins žinias kūrybingumo ir kritinio mąstymo, bendravimo ir bendradarbiavimo, emocinio intelekto raštingumo srityse dalyvaudami užsiėmimuose su profesionaliais šiuolaikinio meno edukatoriais. Mokiniai dalyvaus mokytojų ir profesionalių edukatorių sukurtose integruotose literatūros pamokose..
 • Paįvairins mokymo priemones, prisidės prie mokinių motyvacijos kaitos siekiant geresnių mokymosi rezultatų. Pasitelkus šiuolaikines mokymosi priemones atsiras galimybė įgyvendinti šiuolaikinius mokymosi metodus. Bus įsigytos įtraukiojo ugdymo priemonės;
 • Stiprins progimnazijos projektinę ir integruotą veiklą formaliajame ir neformaliajame ugdyme. Stiprins projektine veikla grįstas integruotas STEAM ugdymą. Bus organizuojamos tiriamųjų darbų konferencijos, kuriamos laikinosios STEAM salos, organizuojamos STEAM dienos progimnazijos bendruomenei.
 • Progimnazijos mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, vadovai tobulins savo profesines žinias, gilins ir plės savo kūrybiškumo, pažinimo, komunikacijos, kultūrines kompetencijas.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

 1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų;
 6. Padidėjęs mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose skaičius;
 7. Padidėjęs mokinių skaičius gaunančių švietimo pagalbą, skaičius;
 8. Padidėjęs mokinių, dalyvaujančių neformaliojo švietimo veiklose, Pagerėjusi mokinių emocinė ir fizinė sveikata;
 9. Padidės mokinių, dalyvaujančių STEAM srities dalykų neformaliojo švietimo veiklose, skaičius;
 10. Daugės pravestų matematikos ir gamtos mokslų atvirų pamokų skaičius, aktyvės gerosios patirties sklaida, sukurtas edukacinės patirties bankas.

Daugiau apie projektą:
Tūkstantmečio mokyklos II | Europos socialinio fondo agentūra (esf.lt)

Partneriai