Mokyklos istorija

1990 m. rugpjūčio 1d. buvusio miesto politechnikumo pastate (Tauragės pilyje) atidaryta Tauragės 6-oji vidurinė mokykla. Mokyklai vadovauti paskirtas direktorius Edvardas Kochas.
1993 m. mokykla išsikėlė į naują (nebaigtą statyti) pastatą naujame miesto Aerodromo mikrorajone.

1993 m. rugsėjo 1dieną vyko pirmoji rugsėjo šventė naujame mokyklos pastate.

1995 m. baigėsi mokyklos pastato įrengimas.
1996 m. spalio 16 dieną mokyklai suteiktas „Aušros“ vidurinės mokyklos vardas.
2001 m. pradėtas ankstyvasis anglų kalbos mokymas.
2006 m. mokyklą baigė paskutinė dvyliktoji abiturientų laida.
2006 m. rugsėjo 1d. „Aušros“ vidurinė mokykla reorganizuota į „Aušros“ pagrindinę mokyklą
2007 m. mokykloje įsteigta priešmokyklinė ugdymo grupė, atidarytos dvi pailgintos dienos darbo grupės.
2008 m. įsteigtas profesinio informavimo taškas ( PIT-as )
2009 m. mokyklos pastatė įsikūrė Tauragės kolegija, miesto „Vymerio“ biblioteka
2009-12-18 mokyklai vadovauti paskirta II vadybinę kategoriją turinti direktorė Snieguolė Bastakienė.
2010-09-01 Tauragės „Aušros“ pagrindinei mokyklai sukako 20 metų. Šiuo metu mokykloje mokosi 505 mokiniai ir daugelis iš jų – įvairių olimpiadų, konkursų nugalėtojai, pirmauja įvairiose sporto šakose. Su jais dirba 48 mokytojai.

2011 m. Mokykloje mokosi 391 mokiniai. Dirba 46 mokytojai . Parengtos 23 neformaliojo ugdymo programos. Mokiniai aktyviai dalyvauja mokyklos, rajono, respublikos renginiuose, konkursuose, olimpiadose.

Kvietėme pavasarį 2011 03 14

2012 m. Mokykloje dirba 69 darbuotojai, iš jų 45 – pedagoginiai.
Mokykloje mokosi 380 mokiniai, yra 20 klasių komplektų, 1 priešmokyklinė grupė. Įdiegtas eletroninis dienynas.Pažymiai pateikiami per elektroninį dienyną, vadovaujantis „Elektroninio dienyno 5-10 klasėse tvarkymo nuostatais“, patvirtintais mokyklos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 1-138;
Neformaliojo ugdymo užsiėmimų metu tenkinami mokinių saviraiškos poreikiai, socialiniai įgūdžiai, ugdomas kūrybiškumas.Parengta 21neformaliojo ugdymo programa. Dauguma mokinių rinkosi menų, sporto ir socialinius būrelius.Aktyvus būrelių vaikų dalyvavimas mokyklos, rajono, šalies renginiuose, šventėse, konkursuose.
Mokykloje dirba profesionalus ir kūrybingi mokytojai. Pasiekti aukšti rezultatai rajono, šalies, tarptautinėse konkursuose, projektuose.

2013 m. Mokykloje dirba 45 mokytojai. Mokykloje mokosi 345 mokiniai. Įvestos mokinio uniformos. Mokykloje atliktas išorinio vertinimo auditas.
Mokyklos išorinio vertinimo (atlikto 2013m. lapkričio 25-29d.) stiprieji ir tobulintini mokyklos veiklos aspektai

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai
1. Mokyklos atvirumas ir svetingumas (1.1.5 – 3 lygis).
2. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis (1.2.3 – 3lygis).
3. Partnerystė su kitomis institucijomis (1.4.2 – 3 lygis).
4. Tarpdalykinės ugdomosios veiklos (2.1.3 – 3lygis).
5. Ugdymo turinio aktualizavimas (2.3.2 – 3 lygis).
6. Vertinimas kaip informavimas (2.6.3 – 3 lygis).
7. Mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose,varžybose (3.2.2 – 3 lygis).
8. Valdymo demokratiškumas ir pokyčių inicijavimas (5.3.1 – 3 lygis).
9. Tinkamas mokytojų išsilavinimas ir kvalifikacija (5.4.1 – 3 lygis).
10. Lėšų vadyba (5.5.1 – 3 lygis).

2014 m. Mokykloje mokosi 323 mokiniai. Dirba 37 mokytojai. Veikia 19 būrelių. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus vadovaujamasi „Pagrindinio ugdymo mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka“, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2014 m. kovo 10 d. įsakymu 1-26. Mokiniai aktyviai dalyvauja mokyklos, rajono, respublikos renginiuose, konkursuose, olimpiadose.

Partneriai