Savivalda

 

PROGIMNAZIJOS TARYBA
Progimnazijos taryba – aukščiausia progimnazijos savivaldos institucija, telkianti progimnazijos mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) demokratiniam progimnazijos valdymui, padedanti spręsti progimnazijai aktualius klausimus, atstovaujanti teisėtiems progimnazijos interesams.

PROGIMNAZIJOS TARYBA
1. Aiva Rimkienė, tėvų atstovas ( progimnazijos tarybos pirmininkas)
2. Aušra Gudjonė, tėvų atstovė (progimnazijos tarybos pirmininko pavaduotoja)
3. Indrė Breiterienė, mokytojų atstovė (progimnazijos tarybos sekretorė)
Nariai:
4. Jūratė Žilienė, tėvų atstovė
5. Eglė Stanevičienė, tėvų atstovė
6. Neringa Bubnelienė, tėvų atstovė
7. Izolina Turauskienė, vietos bendruomenės atstovė
8. Aida Vaičiūnienė, mokytojų atstovas
9. Diana Pielikienė, mokytojų atstovė
10. Jolita Ušinskienė, mokytojų atstovė
11. Vida Karbauskienė, mokytojų atstovė
12. Saulė Savickaitė, 8 kl. mokinių atstovė
13. Viktorija Bubnelytė, 8 kl. mokinių atstovė
14. Agnė Karbauskytė, 8 kl. mokinių atstovė
15. Rusnė Liepytė, 7 kl. mokinių atstovė
16. Gustė Girskytė, 7 kl. mokinių atstovė

PROGIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2023-2024 M.M.

MOKYTOJŲ TARYBA

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir visi progimnazijoje dirbantys: mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

MOKYTOJŲ TARYBOS PIRMININKĖ – Rita Poškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
MOKYTOJŲ TARYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJA – Rasa Raudonienė, pradinių klasių mokytoja.
MOKYTOJŲ TARYBOS SEKRETORĖ – Simona Bajorinienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

 

MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2023-2024 M. M.METODINĖ TARYBA

1. Rita Poškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė;
2. Aušra Dragūnienė, pradinių klasių mokytoja – sekretorė;
3. Snieguolė Bastakienė, direktorė – narė;
4. Jolita Ušinskienė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė-narė;
5. Simona Bajorinienė, kalbų ir menų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narė;
6. Jolanta Lunskienė, gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narė;

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2023-2024 M.M.

MOKINIŲ TARYBA

I. TIKSLAI

1. Atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus mokykloje.
2. Skatinti mokinių saviugdą, norą savarankiškai dirbti.
3. Plėtoti mokyklos bendruomenės veiklų įvairovę.

II. UŽDAVINIAI

1. Seniūnų sueigose aptarti klasių pasiekimus, lankomumą, mokinių laisvalaikį.
2. Budėjimo organizavimo grupės susirinkimuose aptarti drausmės problemas.
3. Rengti tolerancijos ir prevencines akcijas bei renginius.
4. Puoselėti ir kurti mokyklos tradicijas, organizuoti mokinių laisvalaikį.
5. Bendradarbiauti su mokyklos administracija.

III. MOKINIŲ TARYBA

Nr. Klasė Mokinio vardas, pavardė Pareigos
1. 8 Saulė Savickaitė Pirmininkė
2. 8 Vita Žalandauskaitė Pavaduotoja
Nariai:
1. 5 kl. Roberta Globytė, Austėja Buksaitė  
1. 6a kl. Evita Eniulaitytė, Lukas Miliauskis, Danielė Statkutė  
2. 6b kl. Augustas Petraitis, Ugnė Kiliokaitytė  
3. 7 kl. Emilija Pudžiuvelytė, Nojus Budrys  
4. 8 kl. Vita Žalandauskaitė, Saulė Savickaitė, Viktorija Bubnelytė  

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2023-2024 M. M.

 

 

Partneriai