Savivalda

METODINĖS TARYBOS VEIKLA
2022-2023 M.M.

METODINĖS TARYBOS SUDĖTIS:

1. Rita Poškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė;
2. Aušra Dragūnienė, pradinių klasių mokytoja – sekretorė;
3. Snieguolė Bastakienė, direktorė – narė;
4. Eslanda Mikavičienė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė-narė;
5. Simona Bajorinienė, kalbų ir menų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narė;
6. Jolanta Lunskienė, gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narė;

METODINĖS TARYBOS VEIKLA 2022-2023 M.M.

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS
2022-2023 M.M.

I. TIKSLAI

1. Atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus mokykloje.
2. Skatinti mokinių saviugdą, norą savarankiškai dirbti.
3. Plėtoti mokyklos bendruomenės veiklų įvairovę.

II. UŽDAVINIAI

1. Seniūnų sueigose aptarti klasių pasiekimus, lankomumą, mokinių laisvalaikį.
2. Budėjimo organizavimo grupės susirinkimuose aptarti drausmės problemas.
3. Rengti tolerancijos ir prevencines akcijas bei renginius.
4. Puoselėti ir kurti mokyklos tradicijas, organizuoti mokinių laisvalaikį.
5. Bendradarbiauti su mokyklos administracija.

III. MOKINIŲ TARYBA

Nr. Klasė Mokinio vardas, pavardė Pareigos
1. 7 Vita Žalandauskaitė Pirmininkė
2. 7 Saulė Savickaitė Pavaduotoja
Nariai:
1. 5a kl. Evita Eniulaitytė, Lukas Miliauskis  
2. 5b kl. Ugnė Kiliokaitytė, Alessandra Pascale  
3. 6 kl. Emilija Pudžiuvelytė, Rusnė Liepytė,  Gustė Girskytė  
4. 7 kl. Miglė Marozaitė, Karina Dovidaitytė, Viktorija Bubnelytė, Agnė Karbauskytė  
5. 8 kl. Kipras Brazauskas, Kamilė Gajauskaitė  

VI. MOKINIŲ TARYBOS VEIKLA 2022-2023 M. M.

MOKYTOJŲ TARYBA

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir visi progimnazijoje dirbantys: mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

MOKYTOJŲ TARYBOS PIRMININKĖ – Rita Poškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
MOKYTOJŲ TARYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJA – Rasa Raudonienė, pradinių klasių mokytoja.
MOKYTOJŲ TARYBOS SEKRETORĖ – Simona Bajorinienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

 

MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2022-2023 M. M.

PROGIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLA
2022-2023 M. M.

PROGIMNAZIJOS TARYBA
Progimnazijos taryba – aukščiausia progimnazijos savivaldos institucija, telkianti progimnazijos mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) demokratiniam progimnazijos valdymui, padedanti spręsti progimnazijai aktualius klausimus, atstovaujanti teisėtiems progimnazijos interesams.

PROGIMNAZIJOS TARYBA
1. Mindaugas Lukošaitis, tėvų atstovas ( progimnazijos tarybos pirmininkas)
2. Aušra Gudjonė, tėvų atstovė (progimnazijos tarybos pirmininko pavaduotoja)
3. Indrė Breiterienė, mokytojų atstovė (progimnazijos tarybos sekretorė)
Nariai
4. Jūratė Žilienė, tėvų atstovė
5. Aiva Rimkienė, tėvų atstovė
6. Neringa Bubnelienė, tėvų atstovė
7. Izolina Turauskienė, vietos bendruomenės atstovė
8. Egidijus Katauskas, mokytojų atstovas
9. Diana Pielikienė, mokytojų atstovė
10. Jolita Ušinskienė, mokytojų atstovė
11. Vida Karbauskienė, mokytojų atstovė
12. Saulė Savickaitė, mokinių atstovė
13. Viktorija Bubnelytė, mokinių atstovė
14. Agnė Karbauskytė, mokinių atstovė
15. Rusnė Liepytė, mokinių atstovė
16. Gustė Girskytė, mokinių atstovė

PROGIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2022-2023 M.M.

Partneriai