Viešosios paslaugos

SOCIALINIO PEDAGOGO

Socialinė pedagogė Renata Oželienė

223 kab. (II aukštas) el. paštas: r.ozeliene@gmail.com

mob. 8 606 46 872

 

DARBO GRAFIKAS:

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

7.50 – 14.00

7.50 – 14.00

7.50 – 14.00

7.50 – 14.00

7.50 – 12.00

Pietų pertrauka (pirmadienis – ketvirtadienis) 11.00 -11.30 val.

 

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

TIKSLAS:

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, mokykloje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas dirba kartu su mokytojais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

 

UŽDAVINIAI:

 • Padėti spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais.
 • Padėti tėvams (globėjams) ugdyti savo vaiką; suprasti socialinius ir pedagoginius jo poreikius, jų tenkinimo svarbą, tėvų teises ir pareigas.
 • Padėti mokytojams sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas.

 

FUNKCIJOS:

 1. Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais.
 2. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą.
 3. Vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.
 4. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvųteises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.
 5. Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 6. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.
 7. Tiria socialinės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės – pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
 8. Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą.
 9. Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 10. Inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.
 11. Atstovauja ir gina vaikų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 12. Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.
 13. Rūpinasi nemokamu mokinių maitinimu.

LOGOPEDO

Logopedė Diana Pielikienė

310 kab. (3 aukštas) el. paštas: pielikiene.diana@gmail.com

 

DARBO GRAFIKAS

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00-14.40 mokykloje

15.35-16.30

darželyje

8.00-15.50

8.00 – 16.10

 

10.45-15.10

 

1,5 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (darbų planavimui, pasirengimui pratyboms, mokinių pedagoginiam ištyrimui, dokumentacijos tvarkymui, mokytojų konsultavimui pritaikant bendrąsias ugdymo programas, metodinės pagalbos teikimui mokytojams, tėvams (globėjams) ir jų konsultavimui specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais, darbui vaiko gerovės komisijoje, projektinei veiklai).

 

LOGOPEDĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

TIKSLAS:

Kryptingas darbas koreguojant kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus

 

UŽDAVINIAI:

 • Tirti ir įvertinti mokinių kalbą, šalinti tarties, žodyno, gramatines kalbos sandaros trūkumus.
 • Padėti mokiniams, turintiems spec. poreikių, įveikti mokymosi sunkumus.
 • Siekti, kad mokytojai, tėvai bendradarbiautų ugdant mokinius, turinčius kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų.

 

FUNKCIJOS:

 1. Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose.
 2. Kasmet rengia sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą suderina su pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos direktoriui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos specialiojo ugdymo komisijai.
 3. Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 4. Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
 5. Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 6. Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
 7. Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas.
 8. Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
 9. Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.
 10. Dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje
 11. Taiko savo darbe logopedijos naujoves.
 12. Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

 

SPECIALIOJO PEDAGOGO

Specialioji pedagogė Vaida Tereikienė

319 kab. (3 aukštas) el. paštas: vaidater@gmail.com

 

DARBO GRAFIKAS

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00-11.40

13.50-14.50

8.00-12.45

13.50-14.50

8.00-14.40

 

8.00-12.45

13.50-14.50

8.50-14.00

4 val. valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (darbų planavimui, pasirengimui pratyboms, mokinių pedagoginiam ištyrimui, dokumentacijos tvarkymui, mokytojų konsultavimui pritaikant bendrąsias ugdymo programas, metodinės pagalbos teikimui mokytojams, tėvams (globėjams) ir jų konsultavimui specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais, darbui vaiko gerovės komisijoje, projektinei veiklai).

 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

TIKSLAS:

Didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą.

 

UŽDAVINIAI:

 • Nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti.
 • Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.
 • Sudaryti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.

 

FUNKCIJOS:

 1. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, – mokinio namuose.
 2. Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 3. Rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas, rengia savo veiklos ataskaitą.
 4. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 5. Pataria mokytojams kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, modifikuoti ir adaptuoti bendrąsias programas.
 6. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
 7. Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį.
 8. Dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje.
 9. Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.
 10. Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.
 11. Kasmet rengia sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą suderina su pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos direktoriui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos specialiojo ugdymo komisijai.
 12. Vykdo kitus mokyklos direktoriaus pavedimus, susijusius su specialiojo pedagogo pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus, kuriuos įsakymu nustato mokyklos direktorius, suderinęs su mokytojų taryba ir specialiuoju pedagogu.

 

UGDYMO KARJERAI VEIKLA

Ugdymo karjerai vadovė Simona Bajorinienė,

210 kab. (II aukštas) el. paštas: urbosimo@gmail.com

 

UGDYMO KARJERAI VEIKLA

2020 – 2021 m. m.

 

UGDYMAS KARJERAI

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Ugdymo karjerai programos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas, kad sėkmingi sprendimai lydėtų tolimesnę karjerą ir nuolatinį tobulėjimą. Tam tikslui mokykloje dirba karjeros koordinatorius.

 

VEIKLOS PLANAS

 

Eil. Nr.

Priemonė

Data

Dalyviai

1.

UK veiklos plano sudarymas

Rugsėjis

S. Bajorinienė

2.

Mokinių sąrašų atnaujinimas

Rugsėjis

S. Bajorinienė

3.

Reikalingos informacijos viešinimas stende, virtualioje erdvėje

Rugsėjis-birželis

S. Bajorinienė

4.

Karjeros diena „Šok į tėvų klumpes“

Birželio mėn.

S. Bajorinienė, 5-8 k. vadovai ir mokiniai

5.

Mokinių atliktų testų ir kt. medžiagos kaupimas

Visus metus

S. Bajorinienė

6.

 

Domėjimasis UK naujienomis

Visus metus

S. Bajorinienė

7.

 

Bendradarbiavimas su klasės vadovais

Visus metus

S. Bajorinienė ir klasių vadovai

8.

 

Individualios konsultacijos mokiniams

2021 m. spalis – 2022 m. birželis

S. Bajorinienė

9.

 

Mokinių supažindinimas su internetinėmis svetainėmis, jų adresais

2021 m. spalis

S. Bajorinienė, 5 kl. mokiniai

10.

 

Mokinių profesinis veiklinimas (pažintiniai, patyriminiai vizitai, padedantys susipažinti su įvairiomis profesijomis)

2021 m. lapkritis – 2022 m. birželis

S. Bajorinienė, 5-8 kl. vadovai ir mokiniai

11.

Integruotos pamokos su klasių valandėlėmis

2021 m. spalis – 2022 m. birželis

S. Bajorinienė, 5-8 kl. vadovai ir mokiniai

 

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS

2021-2022 m. m.

Tikslas: visiems mokyklos mokiniams sudaryti galimybes dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje.

Uždavinys: ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikių tenkinimą.

 

 

Eil. Nr.

Būrelio vadovas

Būrelio pavadinimas

 

 

Būrelio laikas

Diena, pamoka

1-4 klasės

1.                                    

I. Breiterienė

Anglų kalba (1a,1b klasių mokiniai)

 

2 val.

 

Ketvirtadienis 4,5p

2.                                    

R. Raudonienė

Būrelis „Aš ir pasaulis“ (3 klasė)

1 val.

Penktadienis 3p

3.                                    

E. Mikavičienė

Būrelis „ Matematikos labirintais “ (4a kl. mokiniai)

1 val.

Trečiadienį 5p

4.                                    

L. Putinienė

Būrelis „ Noriu išmokti “ ( 4b kl. mokiniai)

1 val.

Pirmadienis 6p

5.                                    

J. Straukienė

Ansamblis „Spindulėlis“ (1-4 klasių mokiniai)

2 val.

Antradienis  6 p

Ketvirtadienis 7 p

6.                                    

B. Vaivadienė

Dramos ir lėlių teatro studija „Boružė“(1-4 klasių mokiniai)

2 val.

Antradienis 6p

Penktadienis 6,p

7.                                    

V. Karbauskienė

 Dailės būrelis „Kūrybinės dirbtuvės“ (1-4 klasių mokiniai)

3 val.

Trečiadienis  6,7p

Ketvirtadienis  7 p

5-8 klasės

8.                                    

B. Vaivadienė

Dramos ir lėlių teatro studija „Boružė“ (5-8 klasių mokiniai)

1 val.

Antradienis 7p

 

9.                                    

V. Karbauskienė

Dailės būrelis „Kūrybos džiaugsmas“ (5-8 klasių mokiniai)

2 val.

Penktadienis 7,8 p

10.                                

J. Straukienė

Jaunių ansamblis (5-8 klasių mokiniai)

2 val.

 

Antradienis   7,8 p

11.                                

E. Katauskas

 Būrelis „Sportiniai žaidimai“ (5-8 klasių mokiniai)

2 val.

Pirmadienis 8 p

Antradienis 8p

12.                                

I. Ambrozienė

„Programavimo būrelis“ (5-8 klasių mokiniai)

1 val.

Trečiadienis 8 p

           

 

 

SKAITYKLA

Bibliotekininkė Birutė Vaivadienė

112 kab. (I aukštas) el. paštas bvaivadiene@gmail.com

 

DARBO GRAFIKAS

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

7.45 – 16.50

7.45 – 16.50

7.45 – 16.50

7.45 – 16.50

7.45 – 16.00

Būrelis 12.50-14.25

Skaitytojai aptarnaujami kiekvieną darbo dieną 7.45 – 15.00 val.

Pietų pertrauka 11.00 – 11.30 val.

 

SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS

2020 – 2021 m. m.

 

1.Bendroji dalis

 

Prisidėti prie sėkmingo ugdymo proceso organizavimo suteikiant pedagogams tinkamą metodinę ir dalykinę literatūrą. Prisidėti prie tikslingo būdų ir metodų taikymo, ugdančių mokinių mokymosi įgūdžius, atitinkančių jų interesus.

Išskirtinį dėmesį skirti moksleivių savarankiškumo ugdymui, atliekant informacinę paiešką, skatinti moksleivių mokymosi motyvaciją sąsajoje su naudojimusi informacinės technologijos priemonėmis. Prisidėti prie mokytojų profesinės kompetencijos augimo, užsakant reikiamą metodinę literatūrą bei vadovėlius. Atliekant apklausas kuo racionaliau panaudoti skirtas lėšas. Kryptingai komplektuoti vadovėlių fondą numatant perspektyvą.

                      Mokyti mokinius išnaudoti mokymosi aplinką. Siekti, kad mokiniai skaitykloje jaustųsi saugūs, galėtų tinkamai vystyti savo individualias galias, pomėgius. Skatinti kultūringą, pagarbų, geranorišką bendruomenės narių bendradarbiavimą. Formuoti saugią psichosocialinę mokinio aplinką skaitykloje. Parengti naujas mokinio elgesio skaitykloje taisykles. Siekti, kad jų būtų laikomasi.

                      Prisidėti prie bendruomenės tradicijų puoselėjimo ir kūrimo, įsijungti į kultūrinius renginius. Padėti puoselėti ir kurti savo bendruomenės tradicijas. Vizija: skaitykla – mokyklos kultūros centro dalis. Dėti pastangas įsilieti į mokyklos gyvenimą.

 

2.skaityklos prieinamumas

 

2.1 Aptarnauti “Aušros” progimnazijos moksleivius, pedagogus ir techninį personalą, kitus mokyklos bendruomenės narius.

2.2 Skaitytojus aptarnauti abonemente ir skaitykloje (6 stalai –12 vietų)

2.3 Sudaryti sąlygas moksleiviams ir mokytojams naudotis kompiuteriais, gauti reikiamą informaciją (3 darbo vietos skaitykloje).

2.4 Mokytojai ir mokiniai turi galimybę tikslingam planšetinių kompiuterių panaudojimui.

 

3.lankytojų aptarnavimas

 

3.1. Skaitytojų aptarnavimas

3.2. Knygų, informacinės literatūros, pedagoginės literatūros išdavimas.

3.3. Kitų laikmenų išdavimas.

3.4. Planšetinių kompiuterių išdavimas.

 

4.Techninės funkcijos

 

4.1. Bibliotekos fondo ir vadovėlių fondo tvarkymas.

4.2. Knygų fondo tvarkymas.

4.3. Apskaitos dokumentų tvarkymas.

4.4. Kartotekų organizavimas

4.5. Knygų ir vadovėlių išankstinis užsakymas.

4.6. Vadovėlių išdavimas ir grąžinimas.

4.7. Informacinių leidinių tvarkymas.

4.8. Pastovus knygų išdavimas metų eigoje.

4.9. Spaudos prenumeravimas.

4.10. Laikraščių bei žurnalų tvarkymas.

4.11. Lentyninių užrašų bei skirtukų pakeitimas.

4.12. Mokymo priemonių, gautų knygų pavidalu bei informacinėmis laikmenomis, tvarkymas.

4.13. Medžiagos apie mokyklą rajoninėje bei respublikinėje spaudoje kaupimas.

 

5.RYŠIAI SU KITOMIS BIBLIOTEKOMIS

 

5.1 Kontaktai su Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos „Vymerio“ filialu, bendri projektai, dalyvavimas projektuose.

                      5.1.1 Pastovus keitimasis informacija.

          5.1.2 Metodinė parama.

          5.1.3 Bendrų renginių organizavimas.

5.2 Kontaktai su kitomis rajono mokyklų bibliotekomis.

          5.2.1 Keitimasis trūkstamais vadovėliais.

          5.2.2 Metodinė bei dalykinė parama.

5.3 Kontaktai bei dalyvavimas projektuose kartu su Vaikų biblioteka.

 

 1. KONTAKTAI SU PEDAGOGAIS

 

                      6.1 Informacija apie galimus įsigyti vadovėlius.

                      6.2 Vadovėlių užsakymo suderinimas su dalyko mokytojais, metodinėmis grupėmis, atsižvelgiant į ugdymo planus, vadovėlių tęstinumą, aktualumą.

                      6.3 Apklausa apie pageidaujamą pedagoginę bei metodinę literatūrą.

                      6.4 Klasių vadovų informavimas apie jų auklėtinių elgesį interneto svetainėje.

                      6.5 Pedagogų informavimas apie gautus naujus vadovėlius, pedagoginę, metodinę, informacinę literatūrą, informacines laikmenas.

 

 1. Renginiai

 

Eil.Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Atsakingas

1.

Mokinių aprūpinimas vadovėliais.

2021 – 09

B. Vaivadienė

2.

Gamtos ir žmogaus integruota pamoka 5 kl. Žinduoliai, ropliai, paukščiai. Enciklopedijų, žinynų, žurnalų apie gamtą paroda.

2021-09-15

B. Vaivadienė,

  A. Vaičiūnienė

3.

Netradicinė pamoka „Teatro pradžiamokslis. Žaidžiame teatrą“  PUG1

2021-09-22

B. Vaivadienė,

G. Ruikienė

4.

Rašytojai R.Skučaitei – 90  4a, 4b kl.

2021-10-27

B. Vaivadienė,

E. Mikavičienė,

L. Putinienė

5.

Garsiausi pasaulio pasakų kūrėjai. Broliai Grimai. PUG1, PUG2, 1a kl., 2 kl.

2021-10

B. Vaivadienė,

G. Ruikienė,

L. Obadauskė,

A. Dragūnienė,

R. Dautarienė

6.

Gautų naujų vadovėlių bei knygų paroda.

2021-11

B. Vaivadienė

7.

Akcija „Knygų Kalėdos“.

2021-12-20

B. Vaivadienė, , visos pradinių klasių mokytojos

8.

Trumpalaikis projektas „Mes vaidiname ir deklamuojame“ PUG1

2022 – 01-27

B. Vaivadienė,

G. Ruikienė

9.

Paroda, skirta Vasario 16 – ajai, „Tai gražiai mane augino“.

2022 – 02

B. Vaivadienė

10.

Trumpalaikis projektas „Myliu Tave, Lietuva“ PUG1

2022-02-03 mėn. Baigiamasis renginys 2022-03-09

B. Vaivadienė,

G. Ruikienė

11.

Integruota veikla „Knygų pasaulyje“ PUG1

2022-03

B. Vaivadienė,

G. Ruikienė

12.

Pamoka netradicinėje erdvėje „Australija“ 4a, 4b kl.

2022-03-25

B. Vaivadienė,

E. Mikavičienė,

L. Putinienė

13.

Renginys „Mylėkim paukštį giesmininką“, skirtas pasaulinei paukščių dienai 1a kl.

2022-04-01

B. Vaivadienė,

R. Dautarienė

14.

Žymiausi pasaulio pasakininkai. Pasakų popietė

2022-04

B. Vaivadienė, , visos pradinių klasių mokytojos

15.

Knygos šventė „Atverk duris šias paslaptingas…“ 3 kl.

2022 – 04-15

B. Vaivadienė,

R. Raudonienė

16.

Akcija „Visa Lietuva skaito“ 1a kl.

2022 – 05-02

B. Vaivadienė,

R. Dautarienė

17.

Informacijos rinkimas apie naujus vadovėlius. Metodinių grupių pageidavimai naujiems vadovėliams. Paruošti medžiagą apie planuojamus užsakyti vadovėlius metodinei ir mokyklos tarybai.

2022 – 05

B. Vaivadienė

18.

Vadovėlių užsakymas.

2022-06

B. Vaivadienė

19.

Naujų knygų pristatymas.

2022 – 2022 m. m.

B. Vaivadienė

 

 

PAILGINTOS MOKYMOSI DIENOS GRUPĖS

2, 4a, 4b KLASĖS MOKINIŲ PAILGINTOS MOKYMOSI DIENOS GRUPĖ

Auklėtoja: Eslanda Mikavičienė

123 kab.  (I aukštas)

DARBO GRAFIKAS:

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

13.45-17.15

13.45-17.15

12.50-17.15

13.45-17.15

12.55-16.00

 

1a, 1b, 3 KLASIŲ MOKINIŲ PAILGINTOS MOKYMOSI DIENOS GRUPĖ

Auklėtojos: Indrė Breiterienė, Laimutė Putinienė

219 kab. (II aukštas)

DARBO GRAFIKAS:

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

12.50-17.10

12.50-17.10

12.50-17.10

13.40-17.10

13.00-16.00

 

PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS VAIKŲ PAILGINTOS MOKYMOSI DIENOS GRUPĖ

Auklėtoja: Asta Saldukienė

121 kab. (I aukštas)

DARBO GRAFIKAS:

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

14.00-17.15

14.00-17.15

14.00-17.15

14.00-17.15

14.00-16.00

 

 

AUKLĖTOJO PAREIGOS

 1. Laikytis teisės norminių aktų, etikos normų, mokyklos darbo tvarką nustatančių dokumentų, vykdyti kitas pareigas, numatytas mokyklos direktoriaus.
 2. Gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas, skatinti vaikų užimtumo įvairovę.
 3. Teikti socialinę, pedagoginę, psichologinę, informacinę ir kitą pagalbą mokiniams.
 4. Planingai ir turiningai organizuoti kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą, atitinkančią mokinių amžių, pvz., namų darbų ruoša, žaidimai ir kita komunikacinė, meninė, pažintinė veikla.
 5. Pagal įstaigos galimybes sudaryti sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti.
 6. Fiksuoti pailgintos dienos grupės veiklą grupės veiklos dienyne.
 7. Informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, prailgintos dienos grupės lankymą, jo elgesį grupėje.
 8. Bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais. Informuoti juos apie mokinių individualius gebėjimus, psichologinius ypatumus, iškilusias problemas, kartu aptarti ugdymo turinio organizavimą.
 9. Analizuoti savo pedagoginę veiklą ir nuolatos ją tobulinti pagal kintančius mokinių poreikius, atsakyti už patikėtų materialinių vertybių saugojimą.
 10. Kiekvieną mėnesinį surinkti tėvų mokestį už pailgintos darbo dienos grupę, nustatytą rajono savivaldybės tarybos.

 

Partneriai