Nuostatai

PATVIRTINTA
Tauragės rajono savivaldybės tarybos
2019 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. 1-250

 

TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tauragės „Aušros“ progimnazijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Tauragės „Aušros“ progimnazijos (toliau – progimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, kitas paskirtis, mokymo kalbas ir mokymo formas, vykdomas programas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Progimnazijos oficialusis pavadinimas – Tauragės „Aušros“ progimnazija, trumpasis pavadinimas – ,,Aušros“ progimnazija. Mokykla įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 190469094.
3. Mokykla, kaip Tauragės miesto 6-a vidurinė, įsteigta 1990 m. rugpjūčio 1 d. Tauragės rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1990-04-25 potvarkiu Nr. 113 p. Tauragės rajono tarybos 1996-10-16 sprendimu Nr. 276 mokyklos pavadinimas nuo 1996-11-01 pakeistas į Tauragės „Aušros“ vidurinė mokykla. Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2006-05-03 sprendimu Nr. 1-1543 nuo 2006-09-01 mokykla pertvarkyta į Tauragės „Aušros“ pagrindinę mokyklą. Nuo 2017m. rugsėjo 1d. – Tauragės „Aušros“ progimnazija.
4. Progimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, kodas 950.
5. Progimnazijos priklausomybė – savivaldybės mokykla, kodas 20.
6. Progimnazijos savininkas – Tauragės rajono savivaldybė, identifikavimo kodas – 111107410, adresas: Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė.
7. Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Tauragės rajono savivaldybės taryba, adresas: Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė. Savivaldybės taryba:
7.1. tvirtina progimnazijos nuostatus;
7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia progimnazijos vadovą;
7.3. priima sprendimą dėl progimnazijos buveinės pakeitimo;
7.4. priima sprendimą dėl progimnazijos reorganizavimo ar likvidavimo;
7.5. priima sprendimą dėl progimnazijos filialo steigimo ir jos veiklos nutraukimo;
7.6. sprendžia kitus įstatymuose ir biudžetinės įstaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
8. Progimnazijos veiklos koordinatorius – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.
9. Progimnazijos buveinė – Aerodromo g. 6, LT 72186 Tauragė.
10. Progimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.
11. Progimnazijos tipas – progimnazija, kodas 3129.
12. Progimnazijos pagrindinė paskirtis – progimnazijos tipo progimnazija, kodas 31231100. Kitos paskirtys – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga, darželis, kodas 31114101.
13. Mokymo kalba – lietuvių kalba, kodas lit.
14. Mokymosi formos:
14.1. grupinio mokymosi forma;
14.2. pavienio mokymosi forma.
15. Mokymo proceso organizavimo būdai:
15.1. kasdienis mokymo organizavimo būdas;
15.2. nuotolinis mokymo organizavimo būdas;
15.3. individualus mokymo organizavimo būdas;
15.4. savarankiškas mokymo organizavimo būdas.
16. Vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pradinio ugdymo pritaikyta, pradinio ugdymo individualizuota, pagrindinio ugdymo I dalies, pagrindinio ugdymo I dalies pritaikyta, pagrindinio ugdymo individualizuota, neformaliojo vaikų švietimo.
17. Progimnazija yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

II. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMŲ ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

18. Progimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
19. Progimnazijos veiklos rūšys:
19.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas I dalis, kodas 85.31.10;
19. 2. kitos veiklos rūšys:
19.2.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
19.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas 85.10.20;
19.2.3 ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas 85.10.10;
19.2.4. sportinis rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
19.2.5. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
19.2.6. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
19.2.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
19.3. kitos ne švietimo veiklos rūšys:
19.3.1. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
19.3.2. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
19.3.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
19.3.4. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
19.3.5. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
20. Progimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektualines ir fizines mokinio galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.
21. Progimnazijos veiklos uždaviniai:
21.1. teikti mokiniams kokybišką ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinio ugdymo programos I dalies išsilavinimą;
21.2. tenkinti įvairių poreikių mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
21.3. teikti mokiniams kitą reikiamą pagalbą;
21.4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo (si) aplinką;
21.5. ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, laiduojančią efektyvią veiklą, gyvenimą visuomenėje, pripažįstančioje asmeninius, kultūrinius ir religinius skirtumus;
21.6. puoselėti informacinę kultūrą bei plėtoti žinias, gebėjimus, įgūdžius ir nuostatas, laiduojančius sėkmingą tolimesnį mokinių ugdymą (-si);
21.7. taikyti ugdančią, tausojančią, mokinių ugdymo programas atitinkančią pasiekimų vertinimo sistemą;
21.8. siekti aukštos mokytojų ir mokyklos vadovų profesinės kompetencijos;
21.9. sistemingai vertinti ugdymo veiklos kokybę, vykdyti monitoringą ir progimnazijos veiklos kokybės vertinimą.
22. Įgyvendindama pavestus uždavinius progimnazija:
22.1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į progimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat į mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
22.2. rengia pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;
22.3. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, pritaikytas ir individualizuotas pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo I dalies, pritaikytas ir individualizuotas pagrindinio ugdymo I dalies, neformaliojo vaikų švietimo programas; Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka ugdymą mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių; vykdo mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus; užtikrina geros kokybės švietimą;
22.4. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja mokinių ugdymo pasiekimų tyrimuose, patikrinimuose;
22.5. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;
22.6. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją ir medicinos pagalbą, vykdo ankstyvąjį profesinį orientavimą ir konsultavimą bei minimalios priežiūros priemones;
22.7. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, pailgintos dienos grupes, ekskursijas ir kt.) teisės aktų nustatyta tvarka;
22.8. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;
22.9. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
22.10. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;
22.11. sudaro sąlygas mokinių maitinimui;
22.12. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
23. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

III. PROGIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

24. Progimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:
24.1. parinkti mokymo metodus, formas ir būdus;
24.2. kurti naujus mokymo (-si) modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;
24.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
24.4. vykdyti rajono, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
24.5. stoti ir jungtis į asociacijas, klubus ir dalyvauti jų veikloje;
24.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
24.7. sudaryti ugdymo ir mokymo sutartis, kitas sutartis, susitarimus;
24.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis;
25. Progimnazijos pareigos:
25.1. užtikrinti mokyklos tikslų, uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą;
25.2. sudaryti sąlygas įvairių poreikių mokinių ugdymui (-si) pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programas;
25.3. teikti informaciją apie progimnaziją, vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, mokinių priėmimo į progimnaziją sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, progimnazijos veiklos kokybės vertinimo rezultatus, bendruomenės tradicijas ir pasiekimus;
25.4. sudaryti galimybes pagal polinkius ir gebėjimus rinktis pasirenkamuosius dalykus, neformaliojo švietimo programas.
26. Mokytojų, mokinių, tėvų (įtėvių, rūpintojų) teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas.

IV. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

27. Progimnazijos veikla organizuojama vadovaujantis:
27.1. direktoriaus įsakymu patvirtintu strateginiu planu, kuris yra suderinamas su Progimnazijos taryba ir Tauragės rajono savivaldybės vykdomąją institucija arba jos įgaliotu asmeniu;
27.2. direktoriaus įsakymu patvirtintu metiniu veiklos planu, kuriam yra pritarusi Progimnazijos taryba;
27.3. direktoriaus patvirtintu progimnazijos ugdymo planu, kuriam yra pritarusi Progimnazijos taryba ir jis yra suderintas su Tauragės rajono savivaldybės vykdomąją institucija arba jos įgaliotu asmeniu.
28. Progimnazijai vadovauja direktorius, kurį viešo konkurso būdu į pareigas penkeriems metams skiria ir iš jų atleidžia Tauragės rajono savivaldybės taryba Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. Direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tauragės rajono savivaldybės tarybai.
29. Direktorius:
29.1. organizuoja progimnazijos darbą, kad būtų įgyvendinti progimnazijos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
29.2. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo progimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
29.3. priima mokinius Tauragės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
29.4. vadovauja progimnazijos strateginio plano, metinio veiklos plano, švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
29.5. suderinęs su Tauragės rajono savivaldybės taryba ar jos įgaliotu asmeniu, tvirtina progimnazijos struktūrą, progimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, teisės aktų nustatyta tvarka;
29.6. suderinęs su Progimnazijos taryba tvirtina progimnazijos darbo tvarkos taisykles, kuriose nustato mokinių ir darbuotojų teises, pareigas, atsakomybę, bendruomenės narių elgesio ir etikos normas;
29.7. organizuoja ir vykdo mokinių pasiekimų tyrimus, patikrinimus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
29.8. analizuoja progimnazijos veiklos ir valdymo išteklių būklę, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
29.9. organizuoja progimnazijos veiklos įsivertinimą, išorinį vertinimą;
29.10. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;
29.11. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, Metodinę tarybą;
29.12. organizuoja pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą, atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
29.13. sudaro progimnazijos vardu sutartis;
29.14. organizuoja progimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
29.15. valdo, naudoja progimnazijos turtą, lėšas ir jomis disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaudamasis visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo, viešos teisės principais;
29.16. kiekvienais metais teikia Progimnazijos tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
29.17. nustato direktoriaus pavaduotojams ir nepedagoginiams darbuotojams metines veiklos užduotis ir atlieka jų veiklos vertinimo procedūras Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
29.18. inicijuoja progimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
29.19. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
29.20. atstovauja progimnazijai kitose institucijose;
29.21. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti direktoriaus pavaduotojams. Progimnazijoje nesant direktoriaus, jo pareigas laikinai atlieka direktoriaus pavaduotojas;
29.22. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
30. Progimnazijos direktorius atsako už:
30.1. biudžeto asignavimų valdymą, vykdo paskesniąją finansų kontrolę ir atsako už visą progimnazijos veiklą ir jos rezultatus;
30.2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, progimnazijos nuostatų laikymąsi, tinkamą funkcijų atlikimą;
30.3. demokratinį progimnazijos valdymą, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, personalo kvalifikacijos tobulinimą, sveiką ir saugią progimnazijos aplinką;
30.4. asmens duomenų teisinę apsaugą, teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
30.5. gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą;
31. Už šių nuostatų 29 punkte išvardytų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą direktoriui gali būti taikoma drausminė ar kitokia atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka.
32. Progimnazijos metodinei veiklai organizuoti sudaromos metodinės grupės ir Metodinė taryba.
33. Metodinės grupės sudaromos pagal ugdymo sritis, dalykus ar laikinai tam tikrai pedagoginei problemai spręsti.
34. Metodinei grupei vadovauja grupės narių atviru balsavimu vieniems metams išrinktas pirmininkas.
35. Metodinė grupė:
35.1. racionaliai derina ugdymo srities, dalyko, toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų ugdymo planavimą, ugdymo procesą, vertinimą, vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą;
35.2. aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves, dalykų integraciją;
35.3. tariasi dėl mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos, mokomųjų dalykų, jų modulių, pasirenkamųjų dalykų pasiūlos;
35.4. įvertina mokinių pažangą, susitaria dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų;
35.5. nagrinėja ugdymo sėkmingumą, pedagogines problemas, dalijasi gerąja patirtimi;
35.6. keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinėmis grupėmis;
35.7. aptaria mokinių elgesio, jų lankomumo gerinimo, mokymosi krūvių klausimus, kvalifikacijos kėlimo poreikius;
35.8. teikia Metodinei tarybai siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.
36. Progimnazijos Metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių pirmininkai, progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
37. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
38. Metodinė taryba:
38.1. dalyvauja ir teikia siūlymus planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus;
38.2. koordinuoja progimnazijoje veikiančių metodinių grupių veiklą, siekdama ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;
38.3. aptaria progimnazijos pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
38.4. inicijuoja metodinių grupių bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.;
38.5. prireikus vertina mokytojų metodinius darbus ir mokytojų praktinę veiklą;
38.6. Metodinė taryba sudaroma vieniems metams.
39. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais progimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.
40. Progimnazijoje veikia Vaiko gerovės komisija, kuriai vadovauja progimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas pavaduotojas ugdymui.
41. Vaiko gerovės komisija savo veikloje vadovaujasi komisijos reglamentu, Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais.
42. Darbo tarybos, profesinės sąjungos veikla progimnazijoje reglamentuojama Lietuvos Respublikos įstatymais.
V. PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA

43. Progimnazijos taryba (toliau – taryba) yra aukščiausioji progimnazijos savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Taryba telkia progimnazijos mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ar kitus teisėtus mokinio atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam progimnazijos valdymui, padeda spręsti progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems progimnazijos interesams.
44. Progimnazijos taryba sudaroma iš progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų. Tarybos narių skaičių nustato progimnazijos direktorius. Tarybos nariu asmuo gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas. Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su Tarybos nario pareigomis. Naujas narys paskiriamas atitinkamai Mokytojų tarybos, Mokinių tarybos arba mokinių tėvų siūlymu.
45. Į Progimnazijos tarybą lygiomis dalimis (5+5+5) tėvus (globėjus, rūpintojus) renka mokinių tėvų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius – Mokinių taryba.
46. Progimnazijos tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmame tarybos posėdyje. Progimnazijos direktorius negali būti Progimnazijos tarybos pirmininku.
47. Progimnazijos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip tris kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Progimnazijos tarybos posėdis. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
48. Posėdžius organizuoja Progimnazijos tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios.
49. Progimnazijos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, progimnazijos direktorius siūlo Progimnazijos tarybai svarstyti iš naujo.
50. Progimnazijos taryba už veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos rinkusiems progimnazijos bendruomenės nariams.
51. Progimnazijos taryba:
51.1. teikia siūlymus dėl progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
51.2. pritaria progimnazijos strateginiam planui, metiniam progimnazijos veiklos planui, progimnazijos nuostatams, progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėms, kitiems progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems progimnazijos direktoriaus;
51.3. teikia progimnazijos direktoriui siūlymus dėl progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo, veiklos tobulinimo;
51.4. svarsto progimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
51.5. įvertina progimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir sprendimą dėl direktoriaus įvertinimo pateikia Tauragės rajono savivaldybės tarybai Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
51.6. teikia progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai siūlymus dėl progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
51.7. svarsto mokytojų Metodinės tarybos, mokinių ir tėvų ar kitų teisėtų mokinio atstovų savivaldos institucijų ar progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus progimnazijos direktoriui;
51.8. teikia siūlymus dėl progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
51.9. svarsto progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
51.10. priima sprendimą dėl ugdymo plano pakeitimų.
52. Mokytojų taryba – nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi progimnazijoje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
53. Mokytojų tarybai vadovauja progimnazijos direktorius. Sekretorius renkamas atviru balsavimu vieniems metams.
54. Mokytojų tarybos posėdžiai organizuojami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per trimestrą (pusmetį). Prireikus gali būti šaukiamas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.
55. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia progimnazijos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.
56. Mokytojų taryba:
56.1. svarsto bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
56.2. teikia siūlymus dėl progimnazijos metinio plano, ugdymo planų įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;
56.3. analizuoja mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, prevencinės veiklos, poilsio, mitybos, saugos klausimus;
56.4. priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar progimnazijos direktoriaus teikiamais, klausimais.
57. Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, renkama vieneriems metams. Mokinių tarybą sudaro 5-8 klasių seniūnai ir jų pavaduotojai, išrinkti klasių mokinių susirinkimuose.
58. Mokinių tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas renkami Mokinių tarybos narių pirmame posėdyje.
59. Mokinių tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip tris kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokinių tarybos posėdis.
60. Mokinių tarybos posėdis ir jo metu priimti nutarimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.
61. Mokinių taryba:
61.1. padeda organizuoti progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
61.2. teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
61.3. atstovauja mokinių interesams Progimnazijos taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises progimnazijoje;
61.4. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu progimnazijoje;
61.5. dalyvauja rengiant progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
61.6. svarsto progimnazijos direktoriaus ar kuruojančio Mokinių tarybos veiklą direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.
62. Progimnazijoje veikia klasių tėvų komitetai, kuriuos kiekvienų mokslo metų pradžioje klasės mokinių tėvai renka balsų dauguma tėvų susirinkime.
63. Klasių tėvų komitetai, bendraudami su klasių auklėtojais, padeda spręsti klasės veiklos ir mokinių auklėjimo klausimus: aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymus Progimnazijos tarybai ir direktoriui.
64. Visuotinis progimnazijos mokinių tėvų susirinkimas gali būti šaukiamas direktoriaus iniciatyva arba 1/5 tėvų reikalavimu ypač svarbiais progimnazijos veiklos organizavimo klausimais.
65. Progimnazijoje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, bendruomenės nariai gali burtis į įvairių interesų grupių (mokinių, mokytojų, tėvų ar kitų teisėtų mokinių atstovų) asociacijas, organizacijas, sąjungas, vykdančias jų veiklos nuostatuose (įstatuose) numatytus uždavinius ir funkcijas.
66. Progimnazijos savivaldos institucijos dirba vadovaudamosi metiniais darbo planais ir šiais nuostatais.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

67. Darbuotojai į darbą progimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
68. Progimnazijos darbuotojams už darbą mokomas atlygis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
69. Progimnazijos direktorius, jo pavaduotojas (-ai) ugdymui, mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

VII. PROGIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

70. Progimnazija valdo patikėjimo teise perduotą Tauragės rajono savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.
71. Progimnazijos lėšos:
71.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Tauragės rajono savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
71.2. pajamos už teikiamas paslaugas;
71.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
71.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
72. Progimnazijos lėšos ir turtas naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
73. Progimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
74. Progimnazijos finansinė veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
75. Progimnazijos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Mokyklos veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.
76. Progimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Tauragės rajono savivaldybės vykdomoji institucija teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus pasitelkiant išorinius vertintojus.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

77. Progimnazija turi interneto svetainę www.tauragesausra.lt, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus, kurioje skelbiami vieši pranešimai ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu nustatyta informacija visuomenei apie progimnazijos veiklą.
78. Progimnazijos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Tauragės rajono savivaldybės taryba.
79. Progimnazijos nuostatai keičiami ar papildomi Tauragės rajono savivaldybės tarybos, progimnazijos direktoriaus ar Progimnazijos tarybos iniciatyva.
80. Progimnazijos buveinė keičiama, progimnazijos filialai steigiami ir jų veikla nutraukiama Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
81. Progimnazija registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.
82. Progimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
_____________


Direktorė

NUOSTATAI

Partneriai