Savivalda

METODINĖS TARYBOS VEIKLA
2020-2021 M.M.

METODINĖS TARYBOS SUDĖTIS:

1. Rita Poškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė;
2. Aušra Dragūnienė, pradinių klasių mokytoja – sekretorė;
3. Snieguolė Bastakienė, direktorė – narė;
5. Rasa Raudonienė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė-narė;
6. Loreta Kivilienė, kalbų ir menų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narė;
7. Jolanta Lunskienė, gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narė;

METODINĖS TARYBOS VEIKLA 2020-2021 m.m.

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS
2020-2021 m.m.

I. TIKSLAI

1. Atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus mokykloje.
2. Skatinti mokinių saviugdą, norą savarankiškai dirbti.
3. Plėtoti mokyklos bendruomenės veiklų įvairovę.

II. UŽDAVINIAI

1. Seniūnų sueigose aptarti klasių pasiekimus, lankomumą, mokinių laisvalaikį.
2. Budėjimo organizavimo grupės susirinkimuose aptarti drausmės problemas.
3. Rengti tolerancijos ir prevencines akcijas bei renginius.
4. Puoselėti ir kurti mokyklos tradicijas, organizuoti mokinių laisvalaikį.
5. Bendradarbiauti su mokyklos administracija.

III. MOKINIŲ TARYBA

Nr. Klasė Mokinio vardas, pavardė Pareigos
1. 7a Gintautė Ačaitė Pirmininkė
2. 8 Emilija Krakytė Pavaduotoja
Nariai:
1. 5 Saulė Savickaitė  
2. 5 Viktorija Bubnelytė  
3. 6 Kipras Brazauskas  
4. 6 Gustas Auštkalnis  
5. 7a Maksas Jurevičius  
6. 7b Jonas Žilius  
7. 7b Kamilė Kiliokaitytė  
8. 8 Karolina Bartušytė  

VI. MOKINIŲ TARYBOS VEIKLA 2020-2021 M. M.

MOKYTOJŲ TARYBA

MOKYTOJŲ TARYBA
Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

MOKYTOJŲ TARYBOS SUDĖTIS
Pirmininkas – progimnazijos direktorė Snieguolė Bastakienė
Nariai – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, būrelių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai (logopedė, spec. pedagogė, socialinė pedagogė, bibliotekininkė)

MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2020-2021 m. m.

 

PROGIMNAZIJOS TARYBA
Progimnazijos taryba – aukščiausia progimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (ar vaiko globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems progimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.
PROGIMNAZIJOS TARYBOS SUDĖTIS 2019-2020 M.M.

 1. Silverijus Statkus, tėvų atstovas ( progimnazijos tarybos pirmininkas)
 2. Žalandauskienė Vaida, tėvų atstovė (progimnazijos tarybos pirmininko pavaduotoja)
 3. Loreta Kivilienė, mokytoja (progimnazijos tarybos sekretorė)

Nariai

 1. Žilienė Jūratė, tėvų atstovė
 2. Girskienė Asta, tėvų atstovė
 3. Plienaitis Žydrūnas, tėvų atstovas
 4. Rita Poškienė, progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 5. Rasa Dautarienė, mokytoja
 6. Gražina Statkuvienė, mokytoja
 7. Daiva Kvietkuvienė, mokytoja
 8. Agnė Merkelytė 8 kl. mokinė
 9. Ineta Doveikytė 8 kl. mokinė
 10. Gintautė Ačaitė 6a kl. mokinė
 11. Ema Stašaitytė 6a kl. mokinė
 12. Rusnė Upermonaitė 6a kl. mokinė

 

PROGIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2020-2021 M.

Partneriai