Savivalda

METODINĖS TARYBOS VEIKLA
2017-2018 M.M.

METODINĖS TARYBOS SUDĖTIS:

1. Rita Poškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė;
2. Rasa Dautarienė, pradinių klasių mokytoja – sekretorė;
3. Snieguolė Bastakienė, direktorė – narė;
5. Laimutė Putinienė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narė;
6. Daiva Kvietkuvienė, kalbų ir menų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narė;
7. Jolanta Lunskienė, gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narė;

METODINĖS TARYBOS VEIKLA 2017-2018 m.m.

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS
2017-2018 m.m.

I. TIKSLAI

1. Atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus mokykloje.
2. Skatinti mokinių saviugdą, norą savarankiškai dirbti.
3. Plėtoti mokyklos bendruomenės veiklų įvairovę.

II. UŽDAVINIAI

1. Seniūnų sueigose aptarti klasių pasiekimus, lankomumą, mokinių laisvalaikį.
2. Budėjimo organizavimo grupės susirinkimuose aptarti drausmės problemas.
3. Rengti tolerancijos ir prevencines akcijas bei renginius.
4. Puoselėti ir kurti mokyklos tradicijas, organizuoti mokinių laisvalaikį.
5. Bendradarbiauti su mokyklos administracija.

III. MOKINIŲ TARYBA

Nr. Klasė Mokinio vardas, pavardė Pareigos
1. 8 Smiltė Navickaitė Pirmininkė
2. 7b Patricija Šedbaraitė Sekretorė
3. 8 Edgaras Savickas Atsakingas už mokinių budėjimą mokykloje
4. 7a Eglė Nikšaitė Atsakinga už renginių organizavimą

IV. MOKINIŲ SAVIVALDA

Klasė Seniūnas Pavaduotojas
5 Emilija Krakytė Ainius Mozoraitis
6 Ignas Plienaitis Arnas Gestautas
7a Eglė Nikšaitė Kajus Ščelis
7b Beatričė Dapšaitė Patricija Šedbaraitė
8 Smiltė Navickaitė Edgaras Savickas

V. MOKINIŲ SAVIVALDOS SUSIRINKIMAI

1. 2017-09-08 mokinių savivaldos veiklos 2017-2018 m.m. aptarimas ir planavimas
2. 2017-12-08 , I trimestro veiklos aptarimas
3. 2018-03-09, II trimestro veiklos aptarimas
4. 2018-05-25, III trimestro ir mokslo metų veiklos rezultatų aptarimas

VI. VEIKLOS PLANAS

Eil.Nr. Susirinkimai, renginiai Darbotvarkė Data Vykdytojai
1. Savivaldos susirinkimas Seniūnų pristatymas ir mokinių tarybos rinkimai 2017-09-08 Seniūnai
2. Savivaldos susirinkimas 2017-2018m.m. veiklos planas
Budėjimo organizavimas
Dėl mokytojų dienos organizavimo
2017-09-15 Seniūnai
3. Savivaldos susirinkimas Mokytojų dienos organizavimas (planas) 2017-09-30 Seniūnai
4. Akcija Mokytojų diena „Ačiū, mokytojai“ 2017-10-05

Seniūnai, org.grupė

5. Org. grupės susirinkimas Pasiruošimas tolerancijos savaitei
Veiklos planavimas
2017-10-28 Org.grupė
6. Akcija „Tolerancijos diena“ 2017-11-16

Seniūnai, org.grupė

7. Savivaldos susirinkimas I trimestro veiklos rezultatų aptarimas 2017-12-01 Savivalda
8. Seniūnų susirinkimas Kalėdinių popiečių organizavimas. Veiklos planavimas. 2017-12-08

Seniūnai, org.grupė

9. Kalėdinės popietės Kalėdinės popietės 2017-12-23 Org.grupė 
10. Seniūnų susirinkimas Šv.Valentino dienos organizavimas. Veiklos planavimas. 2018-01-27 Seniūnai  
11. Šv.Valentino diena Renginiai 2018-02-14 Org.grupė   
12. Savivaldos susirinkimas II trimestro veiklos rezultatai
Budėjimo rezultatai
2018-03-09 Seniūnai, budėjimo grupė, darbo grupė
13. Savivaldos susirinkimas III trimestro veiklos rezultatai
Budėjimo rezultatai
2017-2018 m.m. veiklos ataskaita
2017-05-25 Budėjimo grupė, seniūnai, org. Gr.grupė

APTARTA IR SUDERINTA
Mokinių savivaldos susirinkimas 2017-09-08, protokolas Nr.1

MOKYTOJŲ TARYBA

MOKYTOJŲ TARYBA
Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

MOKYTOJŲ TARYBOS SUDĖTIS
Pirmininkas – progimnazijos direktorė Snieguolė Bastakienė
Nariai – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, būrelių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai (logopedė, spec. pedagogė, socialinė pedagogė, bibliotekininkė)

MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2017-2018 m. m.

MOKYKLOS TARYBA

PROGIMNAZIJOS TARYBA
Progimnazijos taryba – aukščiausia progimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (ar vaiko globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems progimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.
PROGIMNAZIJOS TARYBA

1. Dalia Vaišvilienė, tėvų atstovė ( mokyklos tarybos pirmininkė)
2. Jurgita Savickienė, tėvų atstovė (mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja)
3. Loreta Kivilienė, mokytoja (mokyklos tarybos sekretorė)
4. Gintarė Rakauskienė, tėvų atstovė (mokyklos tarybos narė)
5. Vida Martinkienė, tėvų atstovė (mokyklos tarybos narė)
6. Giedrius Stanevičius, tėvų atstovas (mokyklos tarybos narys)
7. Rita Poškienė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui (mokyklos tarybos narė)
8. Rasa Raudonienė, mokytoja (mokyklos tarybos narė)
9. Renata Oželienė, socialinė pedagogė (mokyklos tarybos narė)
10. Gražina Statkuvienė, mokytoja (mokyklos tarybos narė)
11. Eglė Nikšaitė, 7a kl. mokinė (mokyklos tarybos narė)
12. Aistė Martinkutė 7a kl. mokinė (mokyklos tarybos narė)
13. Saminta Urbonaitė 8 kl. mokinė (mokyklos tarybos narė)
14. Patricija Šedbaraitė 7b kl. mokinė (mokyklos tarybos narė)
15. Beatričė Arštikytė 8 kl. mokinė (mokyklos tarybos narė)

PROGIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS
2017 – 2018 m.m.

Tikslas:
Progimnazijos bendruomenės ugdymo proceso kokybės gerinimas ir progimnazijos uždavinių įgyvendinimas.
Uždaviniai:
1. Ieškoti bendrų sprendimų, kaip pagerinti ugdymo proceso kokybę.
2. Skatinti progimnazijos ir šeimos bendradarbiavimą.
3. Teikti pasiūlymus progimnazijos bendruomenei, kaip tobulinti veiklos sritis.

Eil.Nr. Veikla Numatoma data
1. 1.1. Progimnazijos tarybos veiklos plano 2017-2018 m.m. sudarymas.
1.2. Dėl pritarimo progimnazijos veiklos plano 2017-2018 m.m. projektui.
1.3. Progimnazijos pailgintos darbo dienos grupės paslaugų teikimo tvarkos aprašo projekto svartsymas
1.4. Dėl progimnazijos internetinio puslapio pakeitimo svarstymas.
1.5. Dėl progimnazijos internetinio puslapio atnaujinimo
2017 m. rugsėjis
2. 2.1. Progimnazijos darbo tvarkos taisyklių projekto svarstymas.
2.2. Elektroninio dienyno, tėvų informavimo, namų ruošos tvarkų pakeitimų svarstymas.
2.3. Dėl progimnazijos sutaupytų lėšų panaudojimo.
2017 m. gruodis
3. 3.1. Mokyklos ūkinės finansinės veiklos 2017 m. ataskaitos aptarimas.
3.2. 2018 m biudžeto lėšų paskirstymas: kvalifikacijos tobulinimo, pažintinės veiklos, IKT panaudojimo ir kitų lėšų skirstymo aptarimas.
3.3. Progimnazijos strateginio plano projekto svarstymas.
3.4. Progimnazijos edukacinių aplinkų kūrimo ir plėtojimo programos 2018-202 metams svarstymas.
3.5. Progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018 – 2020 metų atestacijos programos aprobavimas.
2018 m. sausis
4. 4.1. Inicijuoti 2% pajamų mokesčio rinkimą ir teikti pasiūlymus administracijai dėl surinktų lėšų panaudojimo
4.2. Progimnazijos veiklos plano 2017-2018 m. m. įgyvendinimo ataskaitos svarstymas.
4.3. Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo duomenų pristatymas
4.4. Mokymo priemonių, vadovėlių užsakymo 2018 2019 m. m. planavimas.
4.5. 2018 – 2019 m.m. progimnazijos ugdymo plano projekto svarstymas.
2018 m. gegužis
5. Progimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų (tvarkų) svarstymas. Visus metus
6. Inicijuoti svarstyti klausimus, problemas, atsiradusias ugdymo procese ar progimnazijos bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų bei mokinių interesus. Visus metus  
7. Teikti siūlymus progimnazijos administracijai dėl progimnazijoje vykdomos veiklos Visus metus  
8. Teikti informaciją progimnazijos internetinėje svetainėje apie progimnazijos tarybos veiklą. Visus metus  

 

APTARTA IR SUDERINTA
Mokyklos tarybos 2017 m. rugsėjo 22 d. protokolu Nr. 5-5

MOKYKLOS TARYBA

PROGIMNAZIJOS TARYBA
Progimnazijos taryba – aukščiausia progimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (ar vaiko globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems progimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

PROGIMNAZIJOS TARYBA
1. Dalia Vaišvilienė, tėvų atstovė ( mokyklos tarybos pirmininkė)
2. Jurgita Savickienė, tėvų atstovė (mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja)
3. Loreta Kivilienė, mokytoja (mokyklos tarybos sekretorė)
4. Gintarė Rakauskienė, tėvų atstovė (mokyklos tarybos narė)
5. Vida Martinkienė, tėvų atstovė (mokyklos tarybos narė)
6. Giedrius Stanevičius, tėvų atstovas (mokyklos tarybos narys)
7. Rita Poškienė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui (mokyklos tarybos narė)
8. Rasa Raudonienė, mokytoja (mokyklos tarybos narė)
9. Renata Oželienė, socialinė pedagogė (mokyklos tarybos narė)
10. Gražina Statkuvienė, mokytoja (mokyklos tarybos narė)
11. Eglė Nikšaitė, 7a kl. mokinė (mokyklos tarybos narė)
12. Aistė Martinkutė 7a kl. mokinė (mokyklos tarybos narė)
13. Saminta Urbonaitė 8 kl. mokinė (mokyklos tarybos narė)
14. Patricija Šedbaraitė 7b kl. mokinė (mokyklos tarybos narė)
15. Beatričė Arštikytė 8 kl. mokinė (mokyklos tarybos narė)

PROGIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS
2017 – 2018 m.m.

Tikslas:
Progimnazijos bendruomenės ugdymo proceso kokybės gerinimas ir progimnazijos uždavinių įgyvendinimas.
Uždaviniai:
1. Ieškoti bendrų sprendimų, kaip pagerinti ugdymo proceso kokybę.
2. Skatinti progimnazijos ir šeimos bendradarbiavimą.
3. Teikti pasiūlymus progimnazijos bendruomenei, kaip tobulinti veiklos sritis.

Eil.Nr. Veikla Numatoma data
1. 1.1. Progimnazijos tarybos veiklos plano 2017-2018 m.m. sudarymas.
1.2. Dėl pritarimo progimnazijos veiklos plano 2017-2018 m.m. projektui.
1.3. Progimnazijos pailgintos darbo dienos grupės paslaugų teikimo tvarkos aprašo projekto svartsymas
1.4. Dėl progimnazijos internetinio puslapio pakeitimo svarstymas.
1.5. Dėl progimnazijos internetinio puslapio atnaujinimo
2017 m. rugsėjis
2. 2.1. Progimnazijos darbo tvarkos taisyklių projekto svarstymas.
2.2. Elektroninio dienyno, tėvų informavimo, namų ruošos tvarkų pakeitimų svarstymas.
2.3. Dėl progimnazijos sutaupytų lėšų panaudojimo.
2017 m. gruodis
3. 3.1. Mokyklos ūkinės finansinės veiklos 2017 m. ataskaitos aptarimas.
3.2. 2018 m biudžeto lėšų paskirstymas: kvalifikacijos tobulinimo, pažintinės veiklos, IKT panaudojimo ir kitų lėšų skirstymo aptarimas.
3.3. Progimnazijos strateginio plano projekto svarstymas.
3.4. Progimnazijos edukacinių aplinkų kūrimo ir plėtojimo programos 2018-202 metams svarstymas.
3.5. Progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018 – 2020 metų atestacijos programos aprobavimas.
2018 m. sausis
4. 4.1. Inicijuoti 2% pajamų mokesčio rinkimą ir teikti pasiūlymus administracijai dėl surinktų lėšų panaudojimo
4.2. Progimnazijos veiklos plano 2017-2018 m. m. įgyvendinimo ataskaitos svarstymas.
4.3. Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo duomenų pristatymas
4.4. Mokymo priemonių, vadovėlių užsakymo 2018 2019 m. m. planavimas.
4.5. 2018 – 2019 m.m. progimnazijos ugdymo plano projekto svarstymas.
2018 m. gegužis
5. Progimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų (tvarkų) svarstymas. Visus metus
6. Inicijuoti svarstyti klausimus, problemas, atsiradusias ugdymo procese ar progimnazijos bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų bei mokinių interesus. Visus metus  
7. Teikti siūlymus progimnazijos administracijai dėl progimnazijoje vykdomos veiklos Visus metus  
8. Teikti informaciją progimnazijos internetinėje svetainėje apie progimnazijos tarybos veiklą. Visus metus  

APTARTA IR SUDERINTA
Mokyklos tarybos 2017 m. rugsėjo 22 d. protokolu Nr. 5-5

Tėvų klasė

TĖVŲ KLASĖ – mokyklos savivaldos institucija, vienijanti visą mokyklos bendruomenę, bendradarbiaujanti su mokyklos taryba ir mokyklos administracija, padedanti mokyklos bendruomenei spręsti mokinių veiklos ir auklėjimo klausimus.

TĖVŲ KLASĖS VEIKLA MOKYKLOJE:
– atstovauja visiems mokyklos mokinių tėvams, priima sprendimus svarbiausiais mokyklos veiklos klausimais;
– dalyvauja įgyvendinant mokyklos tikslus bei uždavinius, mokyklos veiklos planavime ir planų įgyvendinime, sprendžia iškilusias problemas;
– teikia pasiūlymus mokyklos administracijai dėl ugdymo kokybės gerinimo;
– padeda spręsti mokinių sveikatingumo, maitinimo, pamokų lankymo, bei drausmės pažeidimo problemas;
– svarsto mokyklos administracijos ir mokyklos savivaldos institucijų deleguotus klausimus;
– svarsto klasių tėvų pageidavimus ir teikia pasiūlymus Mokyklos tarybai ir/ar mokyklos administracijai;
TĖVŲ KLASĘ sudaro visų klasių tėvų atstovai, Tėvų klasė renkama dvejiems metams, už savo veiklą atsiskaito mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams bendrame tėvų susirinkime.

Tėvų klasė 2016-2018 m.m.:

1. Odeta Matijošaitienė – pirmininkė
2. Kristina Kazlauskienė – pirmininko pavaduotoja
3. Dainora Jonaitė – sekretorė
4. Gintarė Rakauskienė – narė
5. Vaida Žalandauskienė – narė
6. Jurgita Surblienė – narė
7. Vilma Bertašienė – narė
8. Vaida Plyskaitienė – narė
9. Rasa Stulgienė – narė
10. Rita Bartkienė – narė
11. Petras Girskis – narys

Tėvų klasės veiklos ataskaita 2014 – 2016 m.

Partneriai