Savivalda

METODINĖS TARYBOS VEIKLA
2018-2019 M.M.

METODINĖS TARYBOS SUDĖTIS:

1. Rita Poškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė;
2. Rasa Dautarienė, pradinių klasių mokytoja – sekretorė;
3. Snieguolė Bastakienė, direktorė – narė;
5. Rasa Raudonienė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė-narė;
6. Daiva Kvietkuvienė, kalbų ir menų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narė;
7. Jolanta Lunskienė, gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narė;

METODINĖS TARYBOS VEIKLA 2018-2019 m.m.

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS
2018-2019 m.m.

I. TIKSLAI

1. Atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus mokykloje.
2. Skatinti mokinių saviugdą, norą savarankiškai dirbti.
3. Plėtoti mokyklos bendruomenės veiklų įvairovę.

II. UŽDAVINIAI

1. Seniūnų sueigose aptarti klasių pasiekimus, lankomumą, mokinių laisvalaikį.
2. Budėjimo organizavimo grupės susirinkimuose aptarti drausmės problemas.
3. Rengti tolerancijos ir prevencines akcijas bei renginius.
4. Puoselėti ir kurti mokyklos tradicijas, organizuoti mokinių laisvalaikį.
5. Bendradarbiauti su mokyklos administracija.

III. MOKINIŲ TARYBA

Nr. Klasė Mokinio vardas, pavardė Pareigos
1. 8b Patricija Šedbaraitė Pirmininkė
2. 8a Guoda Juškaitė Sekretorė
3. 8a Viltė Girskytė Atsakingas už mokinių budėjimą mokykloje
4. 7 Agnė Merkelytė Atsakinga už renginių organizavimą

IV. MOKINIŲ SAVIVALDA

Klasė Seniūnas Pavaduotojas
5a Aira Neverdauskaitė Deimantė Statkutė
5b Kamilė Kiliokaitytė Arijus Petraitis
6 Emilija Krakytė Arijana Šimaliūtė
7 Liucija Matemaitytė Agnė Merkelytė
8a Guoda Juškaitė Viltė Girskytė
8b Patricija Šedbaraitė Beatričė Dapšaitė

V. MOKINIŲ SAVIVALDOS SUSIRINKIMAI

1. 2018-09-07 mokinių savivaldos veiklos 2017-2018 m.m. aptarimas ir planavimas
2. 2018-12-07 , I trimestro veiklos aptarimas
3. 2019-03-08, II trimestro veiklos aptarimas
4. 2019-06-14, III trimestro ir mokslo metų veiklos rezultatų aptarimas

VI. VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M.

MOKYTOJŲ TARYBA

MOKYTOJŲ TARYBA
Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

MOKYTOJŲ TARYBOS SUDĖTIS
Pirmininkas – progimnazijos direktorė Snieguolė Bastakienė
Nariai – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, būrelių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai (logopedė, spec. pedagogė, socialinė pedagogė, bibliotekininkė)

MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 m. m.

MOKYKLOS TARYBA

PROGIMNAZIJOS TARYBA
Progimnazijos taryba – aukščiausia progimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (ar vaiko globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems progimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.
PROGIMNAZIJOS TARYBA

MOKYKLOS TARYBA 2018-2020 M.

 1. Silverijus Statkus, tėvų atstovas ( progimnazijos tarybos pirmininkas)
 2. Žalandauskienė Vaida, tėvų atstovė (progimnazijos tarybos pirmininko pavaduotoja)
 3. Loreta Kivilienė, mokytoja (progimnazijos tarybos sekretorė)

Nariai

 1. Žilienė Jūratė, tėvų atstovė
 2. Girskienė Asta, tėvų atstovė
 3. Plienaitis Žydrūnas, tėvų atstovas
 4. Rita Poškienė, progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 5. Rasa Dautarienė, mokytoja
 6. Gražina Statkuvienė, mokytoja
 7. Daiva Kvietkuvienė, mokytoja
 8. Eglė Nikšaitė, 8a kl. mokinė
 9. Aistė Martinkutė 8a kl. mokinė
 10. Samanta Jankantaitė 8a kl. mokinė
 11. Patricija Šedbaraitė 8b kl. mokinė
 12. Beatričė Dapšaitė 8b kl. mokinė

PROGIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS
2018 – 2019 m.m.

Tikslas:
Progimnazijos bendruomenės ugdymo proceso kokybės gerinimas ir progimnazijos uždavinių įgyvendinimas.
Uždaviniai:
1. Ieškoti bendrų sprendimų, kaip pagerinti ugdymo proceso kokybę.
2. Skatinti progimnazijos ir šeimos bendradarbiavimą.
3. Teikti pasiūlymus progimnazijos bendruomenei, kaip tobulinti veiklos sritis.

Eil.Nr. Veikla Numatoma data
1. 1.1. Progimnazijos tarybos veiklos plano 2018-2019 m.m. sudarymas.
1.2. Dėl pritarimo progimnazijos veiklos plano 2018-2019 m.m. projektui.
1.3. Progimnazijos pailgintos darbo dienos grupės paslaugų teikimo tvarkos aprašo pakeitimų svarstymas
1.4. Dėl užkandžių ir gėrimų automato mokykloje reikalingumo svarstymas.
1.5. Naujos progimnazijos tarybos rinkimai.
2018 m. spalis
2. 3.1. Progimnazijos darbo tvarkos taisyklių projekto svarstymas.
3.2. Dėl progimnazijos sutaupytų lėšų panaudojimo.
2018 m. lapkritis
3. 3.1. Mokyklos ūkinės finansinės veiklos 2018 m. ataskaitos aptarimas.
3.2. 2019 m biudžeto lėšų paskirstymas: kvalifikacijos tobulinimo, pažintinės veiklos, IKT panaudojimo ir kitų lėšų skirstymo aptarimas.
3.3. Progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2019 – 2021 metų atestacijos programos aprobavimas.
2019 m. sausis
4. 5.1. Inicijuoti 2% pajamų mokesčio rinkimą ir teikti pasiūlymus administracijai dėl surinktų lėšų panaudojimo
5.2. Progimnazijos veiklos plano 2018-2019 m. m. įgyvendinimo ataskaitos svarstymas.
5.3. Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo duomenų pristatymas
5.4. Mokymo priemonių, vadovėlių užsakymo 2019 – 2020 m. m. planavimas.
5.5. 2019 – 2020 m. m. progimnazijos ugdymo plano projekto svarstymas.
2019 m. gegužis
5. Progimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų (tvarkų) svarstymas. Visus metus
6. Inicijuoti svarstyti klausimus, problemas, atsiradusias ugdymo procese ar progimnazijos bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų bei mokinių interesus. Visus metus  
7. Teikti siūlymus progimnazijos administracijai dėl progimnazijoje vykdomos veiklos. Visus metus  
8. Teikti informaciją progimnazijos internetinėje svetainėje apie progimnazijos tarybos veiklą. Visus metus

 

APTARTA IR SUDERINTA
Mokyklos tarybos 2018 m. spalio 09 d. protokolu Nr. 5-6

PROGIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA 2016-2018 M.

Partneriai