Komisijos ir darbo grupės

KOMISIJOS

TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ KOMISIJOS SUDĖTIS IR DARBO REGLAMENTAS

  1. Rita Poškienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė).
  2. Rasvita Mančinskienė – raštinės sekretorė (komisijos narė).
  3. Dalia Macijauskienė – lietuvių kalbos mokytoja (komisijos narė).

Numatomas komisijos posėdis 2019 m. rugpjūčio 30 d. 9.00 val. 116 kab.

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija
TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2018-2020 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMA

1. Snieguolė Bastakienė – progimnazijos direktorė (komisijos pirmininkė);
2. Aušra Dragūnienė – progimnazijos mokytoja (komisijos narė)
3. Danguolė Petkienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos narė);
4. Giedrius Stanevičius – progimnazijos mokinių tėvų atstovas ( komisijos narys);
5. Gražina Statkuvienė – progimnazijos mokytoja (komisijos narė).

TAURAGĖS ,,AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2018–2020 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMA


TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJA
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS
2018 – 2019 M. M.
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS:

1. Rita Poškienė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė)
2. Aida Vaičiūnienė, biologijos mokytoja (komisijos sekretorė)
3. Vaida Tereikienė, specialioji pedagogė (komisijos narė)
4. Virginija Medeikienė, logopedė (komisijos narė)
5. Renata Oželienė, socialinė pedagogė (komisijos narė)
6. Dalia Macijauskienė, lietuvių kalbos mokytoja (komisijos narė)

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 m.m.

DARBO GRUPĖS

PROGIMNAZIJOS EDUKACINĖS APLINKOS ATNAUJINIMO ORGANIZAVIMO IR KOORDINAVIMO DARBO GRUPĖ

1. Snieguolė Bastakienė, progimnazijos direktorė – koordinatorė;
2. Dalia Macijauskienė, lietuvių kalbos mokytoja – narė
3. Vida Karbauskienė, dailės mokytoja – narė
4. Vaida Tereikienė, specialioji pedagogė – narė
5. Laimutė Putinienė, pradinių klasių mokytoja – narė
6. Gintaras Lunskis, istorijos mokytojas – narys

PROGIMNAZIJOS EDUKACINĖS APLINKOS ATNAUJINIMO ORGANIZAVIMO IR KOORDINAVIMO DARBO GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018 – 2019 M.M.

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS SUDĖTIS

1. Rita Poškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-koordinatorė
2. Gražina Statkuvienė, matematikos mokytoja-narė
3. Loreta Kivilienė, technologijų mokytoja –narė
4. Irena Ambrozienė, informacinių technologijų mokytoja-narė
5. Eslanda Mikavičienė, pradinių klasių mokytoja –narė.

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO VYKDYMO KALENDORINIS
PLANAS
2018-2019 m. m.

VEIKLA DATA PASTABOS
1.Veiklos kokybės įsivertinimo grupės kalendorinio plano sudarymas 2018 m. rugsėjis Grupės nariai

2. Anketos ,pateikiamos NVA aptarimas.Rezultatų(atsakymų ) rinkimas.

2018 m. gruodis Grupės nariai

3. Iliustracijų kūrimas-peržiūrėjimas rodikliams

4.1.2. Lyderystė

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga.

 2019 m. sausis   Grupės nariai

4.Vertinimo šaltinių aptarimas rodikliams

 4.1.2. Lyderystė

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga.

2019  m. vasaris Grupės nariai
5. Mokyklos bendruomenės apklausa nurodytais klausimais (4.1.2 ir 1.2.1 rodikliams) 2019 m. kovas –  2019 m. balandis

Darbas su tėvais, mokytojais, mokiniais.

Duomenų apdorojimas ir aptarimas.

6. Naujų rodiklių 2018-2019 m.m. tobulinimui nustatymas ( iš  mokinių ir tėvų anketavimo, plačiojo įsivertinimo ar kitų dokumentų)

2019 m. kovas Grupės nariai
7. Rezultatų pateikimas ir aptarimas. Rekomendacijų ugdymui gerinti, tobulinti pateikimas 2019 m. gegužė Mokytojų tarybos posėdyje pateikiami rezultatai, priimami bendri susitarimai ugdymo procesui gerinti.
8. Domėtis  įsivertinimo proceso naujovėmis, tobulinti IT įgūdžius atliekant apklausas. Nuolat Grupės nariai

 

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO VYKDYMO KALENDORINIS PLANAS 2018-2019 m. m.
 

Partneriai