Viešosios paslaugos

SOCIALINIO PEDAGOGO

Socialinė pedagogė Renata Oželienė
223 kab. (II aukštas) el. paštas r.ozeliene@gmail.com
mob. 8 606 46 872
Darbo laikas:

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
7.50 – 15.30 7.50 – 15.30 7.50 – 15.30 7.50 – 15.30

Pietų pertrauka kiekvieną dieną 11.00 -11.30 val.

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS

TIKSLAS:
Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, mokykloje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas dirba kartu su mokytojais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

UŽDAVINIAI:
•Padėti spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais.
•Padėti tėvams (globėjams) ugdyti savo vaiką; suprasti socialinius ir pedagoginius jo poreikius, jų tenkinimo svarbą, tėvų teises ir pareigas.
•Padėti mokytojams sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas.

FUNKCIJOS:
1. Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais.
2. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą.
3. Vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.
4. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvųteises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.
5. Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, iesškant efektyvių pagalbos būdų.
6. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.
7. Tiria socialinės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės – pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
8. Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą.
9. Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
10. Inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.
11. Atstovauja ir gina vaikų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
12. Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.
13. Rūpinasi nemokamu mokinių maitinimu.

LOGOPEDO

Logopedė Virginija Medeikienė
328 kab. (3 aukštas) el. paštas: virginijax@gmail.com

DARBO GRAFIKAS

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS

8.30 – 16.00

11.15 – 15.15

2,5 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (darbų planavimui, pasirengimui pratyboms, mokinių pedagoginiam ištyrimui, dokumentacijos tvarkymui, mokytojų konsultavimui pritaikant bendrąsias ugdymo programas, metodinės pagalbos teikimui mokytojams, tėvams (globėjams) ir jų konsultavimui specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais, darbui vaiko gerovės komisijoje, projektinei veiklai).

LOGOPEDĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS
TIKSLAS:
Kryptingas darbas koreguojant kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus

UŽDAVINIAI:
•Tirti ir įvertinti mokinių kalbą, šalinti tarties, žodyno, gramatines kalbos sandaros trūkumus.
•Padėti mokiniams, turintiems spec. poreikių, įveikti mokymosi sunkumus.
•Siekti, kad mokytojai, tėvai bendradarbiautų ugdant mokinius, turinčius kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų.

FUNKCIJOS:
1. Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose.
2. Kasmet rengia sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą suderina su pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos direktoriui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos specialiojo ugdymo komisijai.
3. Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
4. Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
5. Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
6. Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
7. Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas.
8. Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
9. Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.
10. Dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje.
11. Taiko savo darbe logopedijos naujoves.
12. Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbo neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

SPECIALIOJO PEDAGOGO

Specialiojo pedagogo
Specialioji pedagogė Vaida Tereikienė
319 kab. (3 aukštas) el. paštas vaidater@gmail.com

DARBO GRAFIKAS

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
7.30 – 12.45
14.25 – 15.00
14.25 – 12.50
14.25 – 15.25
7.30 – 13.40

3val. valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (darbų planavimui, pasirengimui pratyboms, mokinių pedagoginiam ištyrimui, dokumentacijos tvarkymui, mokytojų konsultavimui pritaikant bendrąsias ugdymo programas, metodinės pagalbos teikimui mokytojams, tėvams (globėjams) ir jų konsultavimui specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais, darbui vaiko gerovės komisijoje, projektinei veiklai).

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS
TIKSLAS:
Didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą.

UŽDAVINIAI:
•Nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti.
•Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.
•Sudaryti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.

FUNKCIJOS:
1. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, – mokinio namuose.
2. Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
3. Rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas, rengia savo veiklos ataskaitą.
4. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
5. Pataria mokytojams kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, modifikuoti ir adaptuoti bendrąsias programas.
6. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
7. Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį.
8. Dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje.
9. Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.
10. Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.
11. Kasmet rengia sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą suderina su pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos direktoriui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos specialiojo ugdymo komisijai.
12. Vykdo kitus mokyklos direktoriaus pavedimus, susijusius su specialiojo pedagogo pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus, kuriuos įsakymu nustato mokyklos direktorius, suderinęs su mokytojų taryba ir specialiuoju pedagogu.

UGDYMO KARJERAI VEIKLA
Ugdymo karjerai vadovė Simona Bajorinienė,
224 kab. (II aukštas) el.paštas: urbosimo@gmail.com

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
11.55 – 12.40 

UGDYMO KARJERAI VEIKLA
2018 – 2019 m. m.

UGDYMAS KARJERAI
Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.
Ugdymo karjerai programos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas, kad sėkmingi sprendimai lydėtų tolimesnę karjerą ir nuolatinį tobulėjimą. Tam tikslui mokykloje dirba karjeros kordinatorius.

VEIKLOS PLANAS

 Eil. Nr. Priemonė  Data  Dalyviai 
 1  UK veiklos plano sudarymas  2018 m. rugsėjis  S. Bajorinienė
 Mokinių sąrašų atnaujinimas  2018 m. rugsėjis  S. Bajorinienė
 Reikalingos informacijos perteikimas klasės vadovams ir mokiniams  Visus metus  Kl. vadovai, 5-8 kl. mok.
 Reikalingos informacijos viešinimas stende, virtualioje erdvėje.  Visus metus  S. Bajorinienė, informatikos specialistas
 Bendradarbiavimas su klasės vadovais  Visus metus  Kl. vadovai, S. Bajorinienė
 Individualios konsultacijos mokiniams  2018 m. spalis – 2019 m. birželis  S. Bajorinienė
 Mokinių supažindinimas su internetinėmis svetainėmis, jų adresais  2018 m. spalis  5, 6 kl.
 UK lankstinuko atnaujinimas  2018 m. lapkritis  S. Bajorinienė
 Nacionalinė karjeros savaitė  2018 m. lapkritis  S. Bajorinienė, 5-8 klasių mokiniai ir klasių vadovai, techn. mokyt.
10  Mokinių profesinis veiklinimas. (Pažintiniai, patyriminiai vizitai padedantys susipažinti su įvairiomis profesijomis)  2018 m. lapkričio – 2019 m. birželio mėn.  5-8 klasių mokiniai, klasių vadovai
11   Mokinių atliktų testų ir kt. medžiagos kaupimas.  Visus metus  S. Bajorinienė
12   Domėjimasis UK naujienomis.  Visus metus  S. Bajorinienė

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS
2018-2019 m. m.
Tikslas: visiems mokyklos mokiniams sudaryti galimybes dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje.
Uždavinys: ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikių tenkinimą.

 Eil. Nr. Būrelio vadovas  Būrelio pavadinimas  2018-2019 m.m. 
 1  R.Raudonienė  Dramos „Kaukutis“ (4 klasės mokiniai)  1 val.
 E. Mikavičienė  Būrelis „Informatika“ (1 klasės mokiniai)  1 val.
3 A. Dragūnienė Būrelis „Informatika“ (3 klasės mokiniai) 1 val.
4  J.Straukienė  Ansamblis „Spindulėlis“ (1-4 klasių mokiniai)  2 val.
5  B.Vaivadienė  Dramos ir lėlių teatro studija „Boružė“(1-4 klasių mokiniai)  1 val.
6 B. Vaivadienė Dramos ir lėlių teatro studija „Boružė“(5-8 klasių mokiniai) 1 val.
 V.Karbauskienė Dailės būrelis „Kūrybinės dirbtuvės“ (1-4 klasių mokiniai)  2 val.
 V.Karbauskienė  Dailės būrelis „Kūrybos džiaugsmas“ (5-8 klasių mokiniai)  4 val.
 J.Straukienė  Jaunių ansamblis (5-8 klasių mokiniai)  2 val.
10   E.Katauskas  Būrelis „Sportiniai žaidimai“ (5-8 klasių mokiniai)  1 val.
11   V.Šetkuvienė  Būrelis „Sportiniai žaidimai“ (5-8 klasių mokiniai)  1 val.
12   S.Bajorinienė  Mokinių savivaldos ir renginių organizavimo klubas (5-8 klasių mokiniai)  1val.
13   I.Ambrozienė  „Programavimo būrelis“ (5-8 klasių mokiniai)  2 val.
   IŠ VISO MOKYKLOJE  20 val.

SKAITYKLA

Bibliotekininkė Birutė Vaivadienė
112 kab. (I aukštas) el. paštas bvaivadiene@gmail.com
Darbo laikas:

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
7.45 – 15.00 7.45 – 15.00 7.45 – 15.15 7.45 – 15.00

7.45 – 15.00

Būrelis 12.50-14.25

Skaitytojai aptarnaujami kiekvieną darbo dieną 7.45 – 15.00 val.
Pietų pertrauka 11.00 – 11.30 val.

BIBLIOTEKININKĖS FUNKCIJOS
1. Planuoja, analizuoja, apibendrina skaityklos darbą ir atsiskaito mokyklos direktoriui;
2. Rengia metinę skaityklos ataskaitą, teikia ją vadovui ar atsakingoms institucijoms;
3. Komplektuoja skaitykloje ugdymo procesui reikalingą programinę, informacinę, mokslo populiariąją, metodinę literatūrą, vadovėlius;
4. Pildo, tvarko ir saugo skaityklos fondo ir darbo apskaitos dokumentus;
5. Rengia naudojimosi skaitykla taisykles;
6. Tvarko vadovėlių fondą ir darbo su jais apskaitos dokumentus;
7. Organizuoja skaityklos aprūpinimą bibliotekine technika (inventorinės knygos, bendrosios apskaitos knygos, dienoraščiai, kataloginės kortelės, skirtukai, formuliarai ir kt.);
8. Tvarko skaityklos informacinių laikmenų fondą;
9. Užsako, registruoja, tvarko ir sudaro metinius periodinės spaudos komplektus.
10. Dalyvauja ugdant mokinių informacinius gebėjimus.
11. Organizuoja ir vykdo mokyklos bendruomenės (toliau – vartotojų) aptarnavimą:
12. Supažindina su skaityklos teikiamomis galimybėmis ir naudojimosi skaitykla taisyklėmis;
13. Padeda mokyklos bendruomenės nariams rasti informaciją švietimo klausimais.
14. Mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka apskaičiuoja ir priima iš vartotojų atlygį už skaityklos fondui padarytą žalą.
15. Užtikrina darbo skaitykloje drausmę ir rūpinasi fondo apsauga.
16. Rengia teminius informacinius aplankus (kartotekas) aktualiomis temomis.
17. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos programas.
18. Dalyvauja mokytojų tarybos veikloje.
19. Vykdo kitus mokyklos administracijos teisėtus nurodymus

Renginiai

 Eil.Nr. Renginio pavadinimas  Data  Atsakingas 
 1  Naujų knygų ir vadovėlių paroda „Nauji vadovėliai 2017 -2018 m.m.  2017-09  B.Vaivadienė
 Pamoka netradicinėje erdvėje pagal projektą „Kelionė po Lietuvą“ 3 kl.  2017-09  B. Vaivadienė, R.Raudonienė
 Piešinių parodėlė „Vasaros spalvos“ su 4b kl.  2017-09  B.Vaivadienė, L.Putinienė
 Meno terapijos savaitė su 4a klase. Per savaitę atliktų darbų parodėlė.  2017 – 09 – 10 mėn.  B.Vaivadienė, E.Mikavičienė
 Vilhelmas Haufas „Pasaka knygos drabužiais“ su 3kl., pamoka, skirta rašytojo jubiliejui.  2017-11 mėn.  B.Vaivadienė, R.Raudonienė
 Tarptautinis projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“.  2017-11 mėn.  B. Vaivadienė, pradinių klasių mokytojos
 Knygų Kalėdoms skirti renginiai.  2017-12  B. Vaivadienė, Vymerio filialo darbuotojos
 Projektas „Draugaukime“. Išvyka į Jovarų pagrindinę mokyklą, dalyvaujame jų Knygų Kalėdose. (Jeigu gausime transportą).  2017-12  B. Vaivadienė
 Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. Stendas, knygų parodėlė.  2018-01  B. Vaivadienė
10   Vykdau projektą „Mes ir apie mus“. Mokykla rajoninėje ir respublikinėje spaudoje 2016 metais.  2018-01  B. Vaivadienė
11   Paroda, skirta Vasario 16 – ajai, „Aš myliu Lietuvą“.  2018-02  B. Vaivadienė
12   Pamoka netradicinėje aplinkoje. Fizika 7 kl. „Gamta skatina išradingumą“. Su mokytoja D.Ramanauskiene.  2018-02  B.Vaivadienė, D.Ramanauskienė
13   „Žemė – visų namai“. Prisijungiu prie renginių, skirtų Žemės dienai paminėti.  2018-03  B.Vaivadienė
14   Margučiai, jų marginimas. Stendas, piešinių parodėlė  2018-03  B.Vaivadienė
15   Knygos šventė. Geriausių skaitytojų apdovanojimas, skatinimas mylėti knygą.  2018-04  B.Vaivadienė
16   Informacijos rinkimas apie naujus vadovėlius. Metodinių grupių pageidavimai naujiems vadovėliams. Paruošti medžiagą apie planuojamus užsakyti vadovėlius metodinei ir mokyklos tarybai.  2018-05  B.Vaivadienė
17   Vadovėlių užsakymas.  2018-06  B.Vaivadienė

Skaitykloje galite skaityti periodinę spaudą, turimą grožinę literatūrą, naudotis informaciniais leidiniais (enciklopedijomis, žodynais, žinynais ir kt.), rasti reikalingą pedagoginę literatūrą, vadovėlius, kurie naudojami mokymo procese. Ieškodami informacijos galite naudotis stacionariais kompiuteriais, taip pat planšetiniais kompiuteriais bei juose esančiomis mokomosiomis programomis. Skaitykloje veikia dramos ir lėlių teatro studija „Boružė”, kurią lanko 1 – 4 kl. mokinukai. Čia vaidinami spektakliai, vyksta įvairūs renginiai, vedamos integruotos pamokos, pamokos netradicinėse erdvėse, vykdomi projektai.
Užeikite, Jūs visada laukiami!

PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS

1-2 KLASIŲ MOKINIŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖ
Auklėtoja: Laimutė Putinienė
102 kab. 105 kab. (I aukštas)
Darbo laikas:

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
12.50 – 17.15 12.50 – 17.15 12.50 – 17.15 12.50 – 17.50 12.50 – 16.10

3-4 KLASIŲ MOKINIŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖ
Auklėtoja: Indrė Breiterienė
122 kab. (I aukštas)
Darbo laikas:

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
12.50 – 15.05 12.50 – 15.05 12.50 – 15.05 11.55 – 14.10  – 

AUKLĖTOJO PAREIGOS
1. Laikytis teisės norminių aktų, etikos normų, mokyklos darbo tvarką nustatančių dokumentų, vykdyti kitas pareigas, numatytas mokyklos direktoriaus.
2. Gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas, skatinti vaikų užimtumo įvairovę.
3. Teikti socialinę, pedagoginę, psichologinę, informacinę ir kitą pagalbą mokiniams.
4. Planingai ir turiningai organizuoti kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą, atitinkančią mokinių amžių, pvz., namų darbų ruoša, žaidimai ir kita komunikacinė, meninė, pažintinė veikla.
5. Pagal įstaigos galimybes sudaryti sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti.
6. Fiksuoti pailgintos dienos grupės veiklą grupės veiklos dienyne.
7. Informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių būklę, ugdymo ir ugdimosi poreikius, prailgintos dienos grupės lankymą, jo elgesį grupėje.
8. Bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais. Informuoti juos apie mokinių individualius gebėjimus, psichologinius ypatumus, iškilusias problemas, kartu aptarti ugdymo turinio organizavimą.
9. Analizuoti savo pedagoginę veiklą ir nuolatos ją tobulinti pagal kintančius mokinių poreikius, atsakyti už patikėtų materialinių vertybių saugojimą.
10. Kiekvieną mėnesinį surinkti tėvų mokestį už pailgintos darbo dienos grupę, nustatytą rajono savivaldybės tarybos.

NAMŲ DARBŲ RUOŠOS GRUPĖ

Namų darbų ruošos pamoka vyksta 220 kab:
Mokytoja Vaida Tereikienė

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
12.50-14.25 12.50-14.25 13.40-15.15

PATVIRTINTA
Tauragės „Aušros“ pagrindinės
mokyklos direktoriaus
2015 m gruodžio 16 d.
įsakymu Nr 1-131

TAURAGĖS ,,AUŠROS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAGALBOS TEIKIMO MOKINIAMS PER NAMŲ DARBŲ RUOŠOS PAMOKĄ APRAŠAS
BENDRA INFORMACIJA
1. Namų darbų ruošos pamoka (grupė) 5-10 klasių mokiniams vyksta kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 7-ą pamoką 210 kabinete.
2. Pamokoje mokiniams suteikiama galimybė ruošti namų darbus, konsultuotis, ieškoti informacijos internete, parašyti savarankiškus ar kontrolinius darbus..
MOKINIŲ SĄRAŠŲ TEIKIMAS
3. Mokinių, kuriems rekomenduojama lankyti šią pamoką sąrašas pateikiamas:
3.1. po adaptacinio periodo aptarimo metodinės tarybos posėdyje.
3.2. po trimestrų aptarimo mokytojų tarybos posėdžiuose;
3.3. po Vaiko gerovės komisijos posėdžių.
3.4. Dėstančio mokytojo
3.4.1. Mokytojas, pastebėjęs kad mokinys nuolat neatlieka namų darbų, turi mokymosi spragų ir pan., rekomenduoja jam lankyti namų darbų ruošos pamoką.
3.4.2. Apie savo sprendimą pasako mokiniui .
3.4.3. Elektroninio dienyno pagalba (žinute) informuoja grupės mokytoją ir mokinio tėvus.
3.4.4. Žinutės tekste nurodo, ką mokinys turi išmokti, padaryti, atsiskaityti ir t.t.
3.5. Pačiam mokiniui norint.
INFORMACIJOS APIE PAMOKOS LANKYMĄ TEIKIMAS TĖVAMS, MOKYTOJAMS
4. Informaciją apie mokinio dalyvavimą pamokoje teikia grupės mokytojas.
4.1. Mokytojus informuoja elektroninio dienyno žinutėmis.
4.1.1. Žinutėje pateikiama trumpa informacija (atvyko, neatvyko, išmoko, neišmoko).
4.2. Tėvus informuoja elektroninio dienyno pagalba (atvyko, neatvyko).
4.3. Mokinių, kuriems buvo rekomenduota lankyti pamoką nuolat, tėvus grupės mokytoja informuoja savaitės pabaigoje.
INFORMACIJOS APIE MOKINIŲ LANKOMUMĄ RINKIMAS
5. Mokinio lankomumą fiksuoja grupės mokytoja, žymėdama lankomumą žurnale.
6. Klasių vadovai nuolat renka informaciją apie auklėtinių lankomumą.
7. Mokinių lankomumą (gausą) stebi bei pamokos naudą analizuoja pavaduotoja ugdymui.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. Klasių vadovai informuoja mokinius ir jų tėvelius apie namų darbų pamokos laiką ir funkcijas.
9. Skelbimas patalpinamas internetiniame mokyklos puslapyje.

PRITARTA:
Mokytojų tarybos posėdyje
2015 m. gruodžio 10 d. protokolas Nr 6-12

Partneriai