Tauragės „Aušros“ progimnazija skelbia atranką lopšelio – darželio auklėtojo pareigybei užimti

Atranka vykdoma pagal mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Darbo pobūdis: organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą. Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą ir pasiekimus. Bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus dalyvauti grupės veikloje. Kaupti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
Reikalavimai: atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus lopšelio – darželio auklėtojui, Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 774.
Darbo užmokestis: nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistemos aprašu.
Darbo sutarties rūšis: terminuota (pavaduoti lopšelio – darželio auklėtoją, esančią vaiko priežiūros atostogose iki 2023-05-16).
Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo pradžia: 2022 m. lapkričio 21 d.
Darbo vietos adresas: Tujų g, 13, Mažonų kaimas, Mažonų seniūnija, Tauragės raj.
Pretendentai privalo pateiki šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Buvusių darbdavių rekomendacijas (nebūtina).
Dokumentai priėmimo pradžia 2022 m. spalio 25 d., pabaiga 2022 m. lapkričio 11 d. 16.00 val. Dokumentus pateikti el. paštu adresu: ausros.rastine@gmail.com Informacija telefonu apie skelbiamą atranką teikia progimnazijos direktorė Snieguolė Bastakienė tel. 8 656 82250.
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Atranka vyks 2022 m. lapkričio 16 d. 12.00 val. 116 kab.

PRAŠYMAS DĖL LEIDIMO DALYVAUTI ATRANKOJE LOPŠELIO – DARŽELIO AUKLĖTOJO PAREIGOMS UŽIMTI.

Partneriai