Tauragės „Aušros“ progimnazija skelbia atranką lopšelio – darželio auklėtojo pareigybei užimti

Atranka vykdoma pagal mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Darbo pobūdis: organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą. Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą ir pasiekimus. Bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus dalyvauti grupės veikloje. Kaupti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
Reikalavimai: atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus lopšelio – darželio auklėtojui, Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 774.
Darbo užmokestis: nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistemos aprašu.
Darbo sutarties rūšis: terminuota (pavaduoti lopšelio – darželio auklėtoją, esančią nėštumo ir gimdymo atostogose).
Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo pradžia: 2021 m. vasario 15 d.
Darbo vietos adresas: Tujų g, 13, Mažonų kaimas, Mažonų seniūnija, Tauragės raj.
Pretendentai privalo pateiki šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Kandidatų į darbo vietas informavimo apie duomenų tvarkymą forma (pridedama).
7. Buvusių darbdavių rekomendacijas (nebūtina).
Dokumentai priėmimo pradžia 2021 m. vasario 1 d., pabaiga 2021 m. vasario 10 d. 16.00 val. Dokumentus pateikti el. paštu adresu: ausros.rastine@gmail.com Informacija telefonu apie skelbiamą atranką teikia progimnazijos direktorė Snieguolė Bastakienė tel. 8 656 82250.
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Atranka vyks 2021 m. vasario 12 d. 10.00 val. 222 kab.

PRAŠYMAS DĖL LEIDIMO DALYVAUTI ATRANKOJE LOPŠELIO – DARŽELIO AUKLĖTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

KANDIDATŲ Į DARBO VIETAS INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Partneriai