Tauragės „Aušros“ progimnazija skelbia atranką matematikos mokytojo pareigybei užimti

Atranka vykdoma pagal mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V- 1680.
Reikalavimai:
•atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus matematikos mokytojui, Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Švietimo mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 774.
•informacinių ir komunikacinių technologijų bei skaitmeninio ugdymo turinio valdymas;
•gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
•kūrybiškumas, iniciatyvumas, motyvacija diegti edukacines naujoves;
•gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,44-10,45 (baziniais dydžiais) nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų apmokėjimo įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Darbo krūvis: 0,85 etato (1285 val. per metus / 30 val. per savaitę).
Darbo pradžia: 2022 m. rugsėjo 1 d.
Darbo vietos adresas: Aerodromo g. 6, 72186 Tauragė
Reikalingi dokumentai:
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
4. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
5. Gyvenimo aprašymas.
6. Kandidatų į darbo vietas informavimo apie duomenų tvarkymą forma (pridedama).
7. Galima pateikti motyvacinį laišką bei ankstesnių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimo pradžia 2022 m. gegužės 23 d., pabaiga 2022 m. birželio 17 d. 15.00 val. Dokumentus pateikti el. pašto adresu: ausros.rastine@gmail.com
Informaciją telefonu apie skelbiamą atranką teikia progimnazijos direktorė Snieguolė Bastakienė tel.: 865682250
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Planuojama pokalbio data 2022 m. birželio 29 d.

PRAŠYMAS DĖL LEIDIMO DALYVAUTI ATRANKOJE MATEMATIKOS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

KANDIDATŲ Į DARBO VIETAS INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Partneriai