Tauragės „Aušros“ progimnazija skelbia atranką mokytojo padėjėjo pareigybei užimti

Reikalavimai:
• būti ne jaunesnis, kaip 18 metų ir turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
• gebėti bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais, turėti žinių apie jų sutrikimų specifiką;
•gebėti dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo priemonėmis;
• gebėti bendradarbiauti su mokytoju, pagalbos mokiniui specialistais ir mokinių tėvais (globėjais).
Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 4,2 (baziniais dydžiais) nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų apmokėjimo įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Darbo krūvis: 0,5 etato (20 val. per savaitę).
Darbo pradžia: 2021 m. spalio 1 d.
Darbo vietos adresas: Aerodromo g. 6, 72186 Tauragė
Reikalingi dokumentai:
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
4. Gyvenimo aprašymas.
5. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimo pradžia 2021 m. spalio 6 d., pabaiga 2021 m. spalio 15 d. 16.00 val. Dokumentus pateikti el. pašto adresu: ausros.rastine@gmail.com
Informaciją telefonu apie skelbiamą atranką teikia progimnazijos direktorė Snieguolė Bastakienė tel.: 8 656 82250
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus kviečiami pokalbiui elektroniniu paštu arba telefonu. Planuojama pokalbio data 2021 m. spalio 19 d., 116 kab. 13.00 val.

Partneriai