UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU

Nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas vyks nuotoliniu būdu:
Sinchroniniu mokymu – kada visi klasės (grupės) mokiniai ir mokytojas dalyvauja kurse per atstumą bet tuo pačiu metu (vaizdo susijungimai).
Asinchroniniu mokymu – kada mokytojo nurodytas užduotis mokinys atlieka jam patogiu metu ir pateikia mokytojui nurodytu laiku.
Nuotolinio mokymo(si) žingsniai:
1. Mokiniams mokymuisi reikalinga informacija pateikiama elektroniniame Tamo dienyne arba klasių internetinėse svetainėse (jei klasė tokią turi susikūrusi).
2. Visų dalykų užduotys skiriamos pagal Tauragės „Aušros“ progimnazijos II pusmečio tvarkaraštį.
3. Temą, užduotis, vadovėlius, pratybas ar kitą, darbui nurodytai temai, reikalingą medžiagą mokytojas nurodys elektroniniame Tamo dienyne (arba klasės svetainėje) dieną prieš nuo 13.00 val. iki 18.00 val. Taip pat nurodys darbo atsiskaitymo laiką, konsultacijos t.y. sinchroninio mokymosi laiką, jei toks numatytas ir vertinimo principus.
4 Mokinys, gavęs užduotis, jas atlieka jam patogiu laiku iki nurodyto termino ir atsiskaito mokytojo nurodytu būdu.
5. Mokinys privalo jungtis į sinchroninio mokymosi pamokas pagal sudarytą sinchroninio mokymosi tvarkaraštį, kuris patalpintas Tamo dienyne (atsiųstas žinute) ir progimnazijos svetainėje. Prisijungimus ir būdą nurodys mokytojas el dienyne. Mokinio nedalyvavimas sinchroniniame mokyme bus žymimas „n“. Nepavykus prisijungti ar neturint tam įrangos būtina informuoti klasės vadovę.
Svarbu:
* kiekvieną dieną tikrinti informaciją elektroniniame Tamo dienyne arba klasės internetinėje svetainėje.
* jungtis pokalbiams su mokytoju pagal sinchroninį tvarkaraštį. Sekti sinchroninio mokymo tvarkaraštį, kuris skelbiamas mokyklos internetiniame puslapyje kiekvieną penktadienį iki 13.00 val.
* iškilus neaiškumams rašyti elektroninius laiškus, SMS žinutes, skambinti klasės vadovei arba progimnazijos administracijai.
* sudaryti mokiniui galimybę dalyvauti sinchroniniame mokyme, sekti informaciją elektroniniame Tamo dienyne, bendradarbiauti su klasės vadove ir dalykų mokytojais.

Skaitmeninių technologijų administratorius (IKT koordinatorius) Antanas Arvasevičius konsultuos mokytojus, mokinius, mokinių tėvus technologijų klausimais.
Kontaktai: el. paštas: a.arvasevicius@gmail.com tel. nr. 8 685 29153.

SĖKMĖ – TAI ĖJIMAS NUO VIENOS NESĖKMĖS PRIE KITOS NEPRARANDANT ENTUZIAZMO (Winston Churchill).

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka
Administracija

Partneriai