Gautos naujos uniformos

Dėmesio!

Gautos naujos uniformos:
iš UAB „Savitas stilius“megztukai ir polo marškinėliai 1-4klasių mokiniams ,
iš UAB „Elva“ džemperiai ir polo marškinėliai 5-8 klasių mokiniams.
Naujas uniformas galite atsiimti I-V nuo 8.00 iki 14.00val 223 kabinete.

KONKURSAS Į TAURAGĖS ,,AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS

Tauragės rajono savivaldybė skelbia konkursą į Tauragės ,,Aušros“ progimnazijos direktoriaus pareigas (Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 11,7 baziniu dydžiu arba 2071 Eur (iki mokesčių)
Specialieji reikalavimai pretendentams:
1.Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.
2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);
2.4. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio.
3. Turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.
4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.
5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.
7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
4.Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V- 1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją.
6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.
8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki 2021 m. gruodžio 6 d. įskaitytinai. Tiesiogiai dokumentai teikiami Tauragės rajono savivaldybės administracijos Juridiniam ir personalo skyriui (Respublikos g. 2, Tauragė, 208 kab.); registruotu laišku teikiami adresu: Tauragės rajono savivaldybės administracija (Respublikos g. 2, 72255 Tauragė); elektroniniu paštu agne.jurkauske@taurage.lt
Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijoms vertinti, registruojasi Nacionalinėje švietimo agentūroje (www.nsa.smm.lt) per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.
Pasiteirauti galima: tel. 860120314, el. p. agne.jurkauske@taurage.lt
Konkursas paskelbtas – 2021 m. rugpjūčio 17 d.
Pretendentų atrankos posėdžio data – 2021 m. gruodžio 16 d.

Po M. K. Čiurlionio žvaigžde

Visus 2020-2021m.m. Tauragės „Aušros“ progimnazijoje vyko tęstinis integruotas lietuvių kalbos, dailės, technologijų ir muzikos projektas „Po Čiurlionio žvaigžde“. Visuose išvardintuose dalykuose mokiniai atliko įvairias užduotis, susijusias su M. K. Čiurlionio kūryba. Tokią užduotį per technologijų pamokas gavo 7 a ir b klasių mokiniai. Jie susirado labiausiai patikusį šio autoriaus tapybos kūrinį ir pabandė atkartoti užveldami vilną ant audinio. Lengviau sekėsi tiems, kurie dar mokslo metų pradžioje atliko šią užduotį, kadangi galėjome susitikti mokykloje, tačiau nė kiek nenusileido ir tie, kurie savo darbus atliko per nuotolines pamokas. Labai džiaugiuosi visų rezultatais. Darbai iš tiesų verti dėmesio. Kiekvienas galėjo įvertinti savo kantrybę ir pasidžiaugti gautu rezultatu.

Technologijų mokytoja Loreta Kivilienė

Pažintinė diena „Lietuvos pilietis aš esu“

Mokslo metų paskutinėmis dienomis mokykloje organizuojamos pažintinės dienos, kurių metu moksleiviai teorines žinias taiko praktiškai, tyrinėja aplinką, vieni gilina įgytas žinias ir gebėjimus, o kiti susipažįsta su naujomis veiklomis. Birželio 17 d. 5 – 8 klasėms vyko pažintinė diena „Lietuvos pilietis aš esu“. 5 klasės moksleiviai dalyvavo savanorystės veikloje – puošė lauko klasę. Pirmoje dienos veikloje šeštokai, septintokai ir aštuntokai fotografavo Tauragės gamtinius, istorinius, kultūrinius, poilsio ir k.t. objektus; antroje – nustatė objektų vietą Tauragėje ir kėlė informaciją į interaktyvų žemėlapį – gilino gebėjimus dirbant su ArcGIS. Pasižvalgyti po žemėlapį galime: https://arcg.is/0O94f5
Trečioji pažintinės dienos veikla: ArcGIS Survey123 apklausoje atsakė į klausimą Ką Tau reiškia būti Lietuvos piliečiu? Skaitėme daug nuostabių minčių apie tai, ką reiškia jaunimui būti Lietuvos piliečiu:
„Lietuvos piliečiu būti man reiškia, kad galiu laisvai vaikščioti gatve. Močiutei reiškia, kad gali balsuoti kas bus kitas prezidentas, meras ir taip toliau. Seneliui reiškia, kad jis gali nesijaudinti jei jam kažkas atsitiks.“;
„Būti Lietuvos piliečiu man reiškia garbė, todėl, kad Lietuva nėra didžiulė šalis, bet tikrai verta garbės ir laisvės. Lietuva yra pasiekusi labai daug: turime savo kalba, savo žodį, vandenį, turime nuostabią gamtą, gerbiame žmones ir jų nuomonę.“
„Man smagu būti Lietuvos piliečiu. Čia gimiau ir augu. Kalba ne kaip kitų šalių, tokia graži.“
„Mylėti Lietuvą, gerbti ją ir jos istoriją“
Nuoširdus ačiū moksleiviams už atliktą veiklą, gražias mintis.

Geografijos mokytoja Danguolė Jonikienė

Vasaros stovykla „Ar tu – mano draugas?“

Birželio 9-15 d. Tauragės „Aušros“ progimnazijos teritorijoje vyko priešmokyklinio amžiaus vaikų vasaros poilsio stovykla. Stovyklos dienas vaikai laiką leido aktyviai veikdami: gryname ore daug judėjo, sportavo, keliavo į ekskursijas, dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose, STEAM veiklose, aktyviai leido laisvalaikį. Vykusių edukacinių užsiėmimų, ekskursijų metu vaikai praplėtė žinių akiratį, susipažino su labai įvairiu mūsų krašto kraštovaizdžiu, senovės žemaičių gyvenimo būdu, amatais, buitimi. Taip pat mokiniai kūrė įvairius kūrybinius darbelius iš gamtinės medžiagos, visos veiklos vyko lauke. Buvo pasiekti visi užsibrėžti vasaros stovyklos tikslai ir uždaviniai, nes vaikai ne tik daug sužinojo, noriai visur dalyvavo, bet ir pasimokė tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo, draugiškumo, drausmingumo. Po stovyklos vaikai vieni su kitais išsiskyrė emociškai pailsėję, pagilinę žinias apie draugystę, patobulinę draugavimo, buvimo drauge su kitu įgūdžius, susiradę daug naujų draugų.

Stovyklos organizatorės L. Obadauskė ir G. Ruikienė

„Boružėlės“ spektakliukai

Dramos ir lėlių teatro studija „Boružė“ šiuos mokslo metus baigė dviem spektakliais: „Snieguolė ir nykštukai“ ir „Pirštinė“. Spektakliukai buvo filmuojami, įrašą kiekvienas būrelio narys gali gauti atminčiai. Paskutiniai žiūrovai – 3b klasės mokiniai ir mokytoja Laimutė Putinienė. „Buvo smagu stebėti mažųjų teatralų ir jų vadovės Birutės Vaivadienės nuoširdžią vaidybą. Trečiokai ir jų mokytoja džiaugiasi pabuvoję tokioje malonioje aplinkoje“ (mokytoja Laimutė Putinienė). Iš viso spektakliukai vaidinti net 12 kartų.


Būrelio vadovė Birutė Vaivadienė

Paskaita „SOS prekyba žmonėmis!“

Tauragės „Aušros progimnazijos“ aštuntokai Teams platformoje susitiko su Tauragės skyriaus Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro atstove Žaneta Morkūnaite. Ji skaitė paskaitą „SOS prekyba žmonėmis!“. Mokiniams buvo išskirtos pagrindinės prekybos žmonėmis rūšys, aptartos rizikingiausios grupės, patenkančios nusikaltėliams į rankas. Aptarti būdai, kaip atsilaikyti, išlikti stipriems, netapti preke. Suteikta informacija apie nemokamai teikiamą pagalbą pakliuvusiems į prekeivių žmonėmis pinkles.

Soc.pedagogė R.Oželienė

Partneriai