Respublikinio ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevencinio projekto „Žaidimai moko“ nauda vaikams

2019-2020 m. m. PUG 2 dalyvavo Respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevenciniame projekte „Žaidimai moko“, kurio tikslas – žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankos pirštų) judesius. Šio projekto uždaviniai: plėsti erdvės sąvokas; lavinti regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką; gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą; skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigas įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės. Šį projektą organizavo Kelmės r. pedagoginė psichologinė tarnyba. Projektas truko 7 mėnesius. Projekto veiklos buvo organizuojamos atsižvelgiant į organizatorių sudarytą programą ir į individualius ugdytinių poreikius, gebėjimus, veiklos spartą. Pagrindinė projekto veiklos forma – žaidimai. Savaitės pradžioje vaikai būdavo supažindinami su nauja tema, sąvokomis ir žaidimais. Visą savaitę vykdavo įvairios veiklos. Projekto metu netrūko grupinių žaidimų, kurių tikslas – ugdyti draugiškumą, paslaugumą bendraamžiams, plėtoti kūrybines galias. Žaidimų metu siekta, kad vaikai patirtų kuo daugiau gerų emocijų: nuostabą, juoką, atradimo jausmą, daug judėtų. Kai kurios projekto temos buvo derinamos prie grupės ugdymo plano. Visos veiklos, kurios atliekamos per žaidimą ar su žaidimu, yra pačios įdomiausios ir smagiausios, per tokias veiklas daug sužinoma ir išmokstama.

Lina Obadauskė

PUG 2 lankėsi sūrių gamykloje

Vasario 28 d. PUG 2 lankėsi Tauragėje įsikūrusioje AB „Vilkyškių pieninės“ įmonėje AB „Modest“. Vaikai su nekantrumu laukė kelionės ten, kur gaminami skanūs gaminukai. Nuvykus mus pasitiko personalo darbuotoja, kuri mokinukams paaiškino elgesio taisykles gamykloje, „aprengė“ nuo galvos iki kojų vienkartiniais rūbais, pavaišino labai skaniais sūreliais, dar leido parnešti broliui ar sesei į namus. Vaikai sužinojo, kad pienovežiai surenka pieną iš žmonių, jį atveža į gamyklą, pasterizuoja. Kad gautų įvairius pieno produktus, pasterizuotas pienas yra įvairiai ruošiamas. Mums buvo leista stebėti visą gaminimo procesą iš arti, skanauti degustacijai paruoštais pieno produktais. Keista buvo vaikams sužinoti, kad specialiai paruošta varškė drėgno nokinimo kameroje laikoma apie mėnesį, kad susidarytų pelėsis. Mokiniai apžiūrėjo paruoštų pieno produktų pardavimui sandėlį. Atpažino jų valgomus ar parduotuvėje matytus skanumynus. Kupini pilnų emocijų ir žinių, sūreliais kišenėse vaikai grįžo į namus.

Priešmokyklinukai linksmai leido laiką su psichologe Vaida

Kovo 3 d. priešmokyklinukai dalyvavo Tauragės r. sav. B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos A. Vymerio filialo bei LR Sveikatos apsaugos ministerijos 2020 metų „Vaikų emocinės gerovės metų minėjimo plano“ įgyvendinime. Į svečius buvo pakviesta PMMC psichologė Vaida Mačiulienė, kuri bendravo su vaikais tema „Psichologinės pagalbos prieinamumas vaikams“. Pirmiausia psichologė susipažino su vaikais (žaidė susipažinimo žaidimą, kuris vaikams labai patiko), pasakojo apie emocijas, įvardijo ir tokius jausmus kaip baugštus, piktas ir pan., analizavo įvairius paveikslėlius, žmonių kūno kalbą. Vaikų pyktis buvo lyginamas su pripučiamu balionu, atliekamos praktinės užduotys. Vaikai suprato, kad psichologas nėra baubas. Jis teikia pagalbą ne tik suaugusiesiems, bet ir vaikams.

Lina Obadauskė

INFORMACIJA

Tauragės „Aušros“ progimnazijos socialinė pedagogė teikia reikiamą pagalbą.

Socialinė pedagogė Renata Oželienė konsultuoja:

Tel. Nr. 8 606 46872

El.p.: r.ozeliene@gmail.com

Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 14.00 val.

Penktadieniais nuo 8.00 val. iki 12.00 val.

Informacija dėl priešmokyklinio ugdymo grupių 2020-2021 m. m. formavimo

Tauragės rajono savivaldybės taryba iki balandžio 1 d. turėjo 2020-2021 mokslo metams patvirtinti priešmokyklinio ugdymo modelius ir mokykloms nustatyti priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių. Dėl karantino šio klausimo svarstymas yra atidėtas ir priešmokyklinio ugdymo grupės dabar neformuojamos. Apie priimtus sprendimus dėl priešmokyklinio ugdymo 2020-2021 m. m. informuosime papildomai savivaldybės bei mokyklų tinklalapiuose.

Administracija

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU

Nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas vyks nuotoliniu būdu:
Sinchroniniu mokymu – kada visi klasės (grupės) mokiniai ir mokytojas dalyvauja kurse per atstumą bet tuo pačiu metu (vaizdo susijungimai).
Asinchroniniu mokymu – kada mokytojo nurodytas užduotis mokinys atlieka jam patogiu metu ir pateikia mokytojui nurodytu laiku.
Nuotolinio mokymo(si) žingsniai:
1. Mokiniams mokymuisi reikalinga informacija pateikiama elektroniniame Tamo dienyne arba klasių internetinėse svetainėse (jei klasė tokią turi susikūrusi).
2. Visų dalykų užduotys skiriamos pagal Tauragės „Aušros“ progimnazijos II pusmečio tvarkaraštį.
3. Temą, užduotis, vadovėlius, pratybas ar kitą, darbui nurodytai temai, reikalingą medžiagą mokytojas nurodys elektroniniame Tamo dienyne (arba klasės svetainėje) dieną prieš nuo 13.00 val. iki 18.00 val. Taip pat nurodys darbo atsiskaitymo laiką, konsultacijos t.y. sinchroninio mokymosi laiką, jei toks numatytas ir vertinimo principus.
4 Mokinys, gavęs užduotis, jas atlieka jam patogiu laiku iki nurodyto termino ir atsiskaito mokytojo nurodytu būdu.
5. Mokinys privalo jungtis į sinchroninio mokymosi pamokas pagal sudarytą sinchroninio mokymosi tvarkaraštį, kuris patalpintas Tamo dienyne (atsiųstas žinute) ir progimnazijos svetainėje. Prisijungimus ir būdą nurodys mokytojas el dienyne. Mokinio nedalyvavimas sinchroniniame mokyme bus žymimas „n“. Nepavykus prisijungti ar neturint tam įrangos būtina informuoti klasės vadovę.
Svarbu:
* kiekvieną dieną tikrinti informaciją elektroniniame Tamo dienyne arba klasės internetinėje svetainėje.
* jungtis pokalbiams su mokytoju pagal sinchroninį tvarkaraštį. Sekti sinchroninio mokymo tvarkaraštį, kuris skelbiamas mokyklos internetiniame puslapyje kiekvieną penktadienį iki 13.00 val.
* iškilus neaiškumams rašyti elektroninius laiškus, SMS žinutes, skambinti klasės vadovei arba progimnazijos administracijai.
* sudaryti mokiniui galimybę dalyvauti sinchroniniame mokyme, sekti informaciją elektroniniame Tamo dienyne, bendradarbiauti su klasės vadove ir dalykų mokytojais.

Skaitmeninių technologijų administratorius (IKT koordinatorius) Antanas Arvasevičius konsultuos mokytojus, mokinius, mokinių tėvus technologijų klausimais.
Kontaktai: el. paštas: a.arvasevicius@gmail.com tel. nr. 8 685 29153.

SĖKMĖ – TAI ĖJIMAS NUO VIENOS NESĖKMĖS PRIE KITOS NEPRARANDANT ENTUZIAZMO (Winston Churchill).

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka
Administracija

Ką veikti paaugliams per karantiną?

Šiame leidinyje rasite net 32 būdus, kaip leisti laiką namuose karantino metu. Veiklos suskirstytos į šeimynines, asmenines, edukacines. Dar yra meno bei sporto veiklų. Leidinys sukurtas paauglių paaugliams, bet, kaip teigiama, puikiai tinka ir tėvams. Gero ir produktyvaus laiko namuose. Išlikime sveiki.

PRANEŠIMAS APIE TAURAGĖS R. PAGRAMANČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS IR TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, Tauragės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. 1-62 „Dėl sutikimo reorganizuoti Tauragės r. Pagramančio pagrindinę mokyklą“, pranešame apie parengtą Tauragės r. Pagramančio pagrindinės mokyklos ir Tauragės „Aušros“ progimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašą.

Reorganizuojamų įstaigų duomenys:
1. Tauragės r. Pagramančio pagrindinė mokykla:
teisinė forma – Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga;
buveinė – Piliakalnio g. 1, LT- 73305 Pagramančio mstl. Mažonų sen. Tauragės rajonas;
įstaigos kodas – 190471889;
registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą –Juridinių asmenų registras.
2. Tauragės „Aušros“ progimnazija:
teisinė forma – Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga;
buveinė – Aerodromo g. 6, LT – 72186, Tauragė;
įstaigos kodas – 190469094;
registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą –Juridinių asmenų registras.
Reorganizavimo būdas – Tauragės r. Pagramančio pagrindinė mokykla reorganizuojama jungimo būdu, prijungiant ją prie Tauragės „Aušros“ progimnazijos.
Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Tauragės r. Pagramančio pagrindinė mokykla.
Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Tauragės „Aušros“ progimnazija su Tauragės „Aušros“ progimnazijos Pagramančio pradinio ugdymo skyriumi.
Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos – Tauragės „Aušros“ progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendins Tauragės rajono savivaldybės taryba.
Tauragės r. Pagramančio pagrindinė mokykla kaip juridinis asmuo savo veiklą baigia nuo jos išregistravimo iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro dienos ( iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. ).

Su Tauragės r. Pagramančio pagrindinės mokyklos ir Tauragės „Aušros“ progimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašo projektu galima susipažinti Tauragės r. Pagramančio pagrindinės mokyklos internetinėje svetainėje www.pagramantis.taurage.lm.lt, Tauragės „Aušros“ progimnazijos interneto svetainėje www.tauragesausra.lt, ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt .

APRAŠAS

Partneriai